Normativa de l’alumnat

A. NORMES ADMINISTRATIVES

  1. REQUISITS D’ACCÉS

Per a ingressar com a alumne/a a l’escola, cal tenir 16 anys fets abans del 31 de desembre de l’any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària. En aquest cas, l’alumne/a haurà d’adjuntar a l’aplicatiu de preinscripció, dintre del termini especificat, un certificat del seu institut on consta l’idioma cursat com a primera llengua estrangera. La manca d’aquest document exclou el/la interessat/da del sorteig de places i d’optar la llista d’espera ja que el seu resultat és NO ADMÈS.

2. PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Per conèixer el procés i les dates de matriculació, consulteu el nostre apartat de Secretaria/Matriculació:

MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ

Aquelles persones que ja han cursat i superat amb anterioritat cursos de les EOI que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que desitgin actualitzar coneixements, podran sol·licitar matrícula a l’últim curs realitzat o a qualsevol dels cursos inferiors, sempre i quan hagin transcorregut 2 cursos des de l’obtenció del certificat. Per exemple, si vas aprovar el nivell B2.1 el juny de 2020 (curs 2019-2020), el proper curs 2022-2023 (ja han passat dos cursos, el 2020-2021 i el 2021-2022) pots demanar una matrícula d’actualització en el mateix nivell B2.1, en el B1, A2 i fins i tot en l’A1!

Les persones interessades s’hauran de matricular, en cas de vacants, al final de tot el procediment de matrícula (última setmana de setembre l’any en curs).

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a una certificació oficial.

L’alumnat pot sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat, però no una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.

Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o preu públic corresponent, sense penalització per repetició. També tenen dret a la devolució de l’import de la matrícula els docents acollits al pla PIA+.

No es pot simultanejar una matrícula ordinària i una d’actualització del mateix idioma durant el mateix curs acadèmic.

3. TRÀMITS ADMINISTRATIUS (CANVIS DE GRUP, SOL·LICITUD CERTIFICATS, TRASLLATS D’EXPEDIENT…)

Per a qualsevol tràmit administratiu, consulteu dates i procediment al nostre apartat de Secretaria/Tràmits.

Si teniu qualsevol dubte, envieu un correu a secretaria@eoisabadell.cat.

 

B. NORMES ACADÈMIQUES

1. L’ASSISTÈNCIA

L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual, de grup i per a una adequada avaluació de l’alumne/a. Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, encara que siguin justificades, l’alumne/a  no podrà ser avaluat/da de forma contínua, i només podrà ser avaluat/da mitjançant una prova final.

L’escola no comunicarà personalment, als pares/tutors, les faltes dels alumnes menors, però es podran consultar a través de l’aplicatiu Centrosnet a partir del dia 10 de cada mes.

2. AVALUACIÓ

2.1. L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes serà contínua i sistemàtica. Hi haurà un intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat. Es valorarà l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa i el resultat de les proves periòdiques que es programin. Cada departament oferirà informació a l’alumnat sobre el procediment necessari per superar el curs. A B1, a B2.2, a C1, C2.2 (anglès) i a C2 (català), per obtenir-hi la nota d’Apte/a, tots els alumnes hauran de presentar-se a les proves de Certificat (Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 o  Avançat  C1 i Avançat C2) que es convocaran a final de curs i superar-les.

2.2  Aquells alumnes que hagin perdut el dret a ser avaluats de manera contínua hauran de presentar-se a l’única convocatòria anual d’exàmens finals que es realitzaran durant els mesos de maig o juny.

2.3. Els alumnes que no aconsegueixin aprovar amb l’avaluació contínua podran presentar-se a aquest examen final.

2.4. Molt important: a les Escoles Oficials d’Idiomes, el percentatge per aconseguir l’aprovat és de 65 per 100. Això vol dir que no es podrà considerar aprovat qui aconsegueixi menys de 6’5 sobre 10 a la nota final de curs.

NOVETAT: a partir del curs 2019/2020, serà requisit indispensable per aprovar obtenir un mínim de 50% a totes les destreses per als cursos de certificat (B1, B2.2, C1 i C2.2)

3. RECLAMACIÓ SOBRE LA QUALIFICACIÓ

3.1. Alumnes d’A1, A2, B2.1 i C2.1(anglès)

En cas de no estar d’acord amb la qualificació obtinguda a l’examen final, l’alumne/a s’adreçarà en primer lloc al/la professor/a. En cas de desacord, podrà demanar que el Cap de departament revisi l’examen conjuntament amb el/la professor/a. Finalment, en cas de no arribar a una entesa, podrà presentar una sol·licitud al/la Cap d’estudis, durant el període de reclamacions. En cas de considerar la reclamació procedent, el/la Cap d’estudis nomenarà una comissió, integrada per professorat del departament, perquè revisi l’examen i ratifiqui o rectifiqui la qualificació.

La decisió serà comunicada a la persona interessada pel/per la Cap d’estudis durant la primera setmana de juliol.

 

3.2. Alumnes de B1, B2.2, C1, C2 i C2.2 (anglès)

En aquests casos, les reclamacions s’hauran de tramitar segons la normativa publicada a la convocatòria corresponent pel Departament d’Educació.

4. REPETICIONS DE CURS

Consulteu en aquest enllaç les vegades que es pot repetir un curs i com sol·licitar la convocatòria addicional.