Normativa de l’alumnat curs 2019-2020

ATENCIÓ!!: DOCUMENT PENDENT D’ACTUALITZACIÓ

A. NORMES ADMINISTRATIVES

 1. REQUISITS D’ACCÉS

Per a ingressar com a alumne/a a l’escola, cal tenir 16 anys fets abans del 31 de desembre de l’any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària. En aquest cas, l’alumne/a haurà d’aportar un certificat de l’idioma cursat com a primera llengua estrangera.

2. PREINSCRIPCIÓ PER A NOUS ALUMNES

És obligatòria :

 • per accedir per primera vegada a una EOI en modalitat presencial o semi presencial.
 • per accedir al nivell C1 d’anglès i de francès (només nou alumnat)
 • per als alumnes oficials d’anys acadèmics anteriors al 2018-2019.

La taula següent indica el curs al qual us heu de preinscriure si accediu d’una EOI d’una altra comunitat en la qual el pla d’estudis és diferent al de Catalunya:

Curs aprovat Curs al qual us heu de preinscriure
Bàsic A1 2
Bàsic A2 3
Intermedi B1.1 3
Intermedi B1.2 4
Intermedi B2.1 5
Intermedi B2.2 C1
Avançat C1 C2.1

Per accedir a  A2, B1, B2.1, B2.2  o C1 cal  fer  la  preinscripció  i  un  test  de  nivell. En el moment de fer la preinscripció, s’ha de demanar el test de nivell.
No han de fer el test de nivell i s’han de preinscriure directament en el curs corresponent les persones que tinguin:

 • el curs inferior d’aquest idioma aprovat en una EOI,
 • alguna de les acreditacions de l’any en curs o l’anterior de la taula d’exempcions publicada al moment de la preinscripció, consulteu-ho aquí.

En el moment de fer la matrícula,  és imprescindible acreditar documentalment qualsevol d’aquests supòsits.

3. MATRÍCULA D’ANTICS ALUMNES

Tots els alumnes matriculats durant l’any acadèmic actual, independentment del resultat que obtinguin en la seva qualificació final (Apte, No Apte, No Presentat o No Qualificat) fins i tot si han obtingut una renúncia a la seva matrícula, tenen preferència per matricular-se l’any acadèmic següent en el mateix idioma, però no tenen garantit ni un dia ni un horari determinat.

3.1. NOVETAT!! MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ

Aquelles persones que ja han cursat i superat amb anterioritat cursos de les EOI que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que desitgin actualitzar coneixements, podran sol·licitar matrícula a l’últim curs realitzat o a qualsevol dels cursos inferiors, sempre i quan hagin transcorregut 2 cursos des de l’obtenció del certificat.

Les persones interessades s’hauran de matricular, en cas de vacants, al final de tot el procediment de matrícula (última setmana de setembre del 2019)

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a una certificació oficial.

L’alumnat pot sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat, però no una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.

Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

No es pot simultanejar una matrícula ordinària i una d’actualització del mateix idioma durant el mateix curs acadèmic.

4. TRASLLAT D’EXPEDIENT

4.1 Tot alumne d’una Escola Oficial d’Idiomes té dret a demanar el trasllat del seu expedient a qualsevol altre centre (o des de qualsevol centre) de les mateixes característiques dins l’estat espanyol.

4.2. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà el 28 de febrer de 2020.

4.3. En tots els casos, abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal que el mateix alumne s’asseguri que a l’escola de destinació hi ha places vacants, en l’ idioma, curs i horari desitjats.

5. INCOMPATIBILITAT DE MATRÍCULA

5.1. L’alumnat matriculat de manera oficial en una EOI no es pot matricular com a candidat lliure del mateix idioma a les convocatòries de Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 i  Avançat C1. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·laria la matrícula com a alumne/a oficial.

5.2. És il·legal matricular-se del mateix idioma, durant el mateix curs acadèmic, a dues Escoles Oficials d’Idiomes diferents. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·larien les dues matrícules i l’alumne/a perdria el dret a la devolució dels imports d’ambdues matrícules.

 6. PREU DE LA MATRÍCULA

El preu  de  la  matrícula  a  un  curs  inclou  les taxes corresponents i la quota complementària. La quota complementària de 30€ és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació. Aquesta quota complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i permet el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

No solament inclou els serveis de biblioteca, les fotocòpies etc, sinó també altres serveis no divisibles com són l’aire condicionat, aparells audiovisuals a les aules, activitats culturals, etc.

7. CANVI D’HORARI

7.1. Canvi oficial d’horari

Podran demanar canvi d’horari les persones que, una vegada feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial i que tinguin un horari incompatible, o bé les persones a les quals se’ls hagi canviat l’horari laboral amb posterioritat a la matrícula a l’ EOI.

El termini per sol.licitar aquest canvi serà el dia abans de les vacances de Setmana Santa (3 d’abril del 2020).

Les persones interessades presentaran al Departament d’Alumnat els següents documents:

 • Instància  (segons   model   que   es   podrà   demanar   al   Departament  d’alumnat   o  descarregar  de   la   nostra pàgina   web)   en   la   qual   se   sol·licitarà   el   nou  horari (cal donar dues opcions sempre que sigui possible).
 • Justificants de  les  causes  al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball amb data posterior a la matrícula a l’ EOI o certificat d’empresa.

Només s’atendran les sol·licituds que vagin acompanyades de justificants. Aquest canvi es podrà concedir sempre i quan hi hagi places vacants en els grups demanats. El canvi, que es comunicarà a l’interessat, serà oficial i definitiu.

7.2. Permuta

Es  tracta  de  l’intercanvi  de  plaça  entre  dues  persones  matriculades  en  dos  horaris diferents  del mateix idioma i curs. Es pot fer fins el dia abans de les vacances de Setmana Santa (4 d’abril de 2020); només cal que els dos alumnes es presentin al Departament d’alumnat i comuniquin la seva intenció de permutar els seus horaris. Caldrà, a més, notificar els canvis als professors respectius.

Els alumnes sol·licitants es podran posar en contacte entre ells a través del tauló d’anuncis que hi ha al costat de la cafeteria.

8. RENÚNCIES

8.1. Renúncia a la matrícula oficial:

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que no es perdi l’oficialitat.  Per matricular-se l’any acadèmic posterior, l’alumne que ha renunciat, es matricularà al mateix moment que els repetidors. La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any. Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap taxa.

La renúncia se sol·licitarà mitjançant una instància adreçada a la cap d’estudis i s’haurà de justificar. El termini per fer aquesta sol. licitud és el 29 de novembre de 2019.

–  D’aquesta renúncia, l’alumne en podrà fer només una per curs.

8.2.  Renúncia a un curs:

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat computarà a l’efecte de repetició.

9. DEVOLUCIÓ DE TAXES

L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte. Per sol•licitar la devolució de taxes, s’haurà d’emplenar una instància i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes i el justificant del pagament de la taxa. Aquesta  instància s’haurà de lliurar al departament d’alumnat, que la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada. Les taxes o preus públics de la matrícula només es poden retornar en els supòsits següents i dins els terminis assenyalats:

 1. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin no més tard del 4 d‘octubre del 2019.
 2. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat de nivell C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives de persones admeses.
 3. Pagaments duplicats o per import superior, per l’excés de pagament.
 4. Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumnat té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

Un cop acceptada la devolució de taxes pel Servei de Pressupostos i Gestió Financera, es podrà fer la sol·lictiud de la quota complementària.

 

B. NORMES ACADÈMIQUES

1. L’ASSISTÈNCIA

L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual, de grup i per a una adequada avaluació de l’alumne/a. Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, encara que siguin justificades, l’alumne/a  no podrà ser avaluat/da de forma contínua, i només podrà ser avaluat/da mitjançant una prova final.

L’escola no comunicarà personalment, als pares/tutors, les faltes dels alumnes menors, però es podran consultar a través de l’aplicatiu Centrosnet a partir del dia 10 de cada mes.

2. AVALUACIÓ

2.1. L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes serà contínua i sistemàtica. Hi haurà un intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat. Es valorarà l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa i el resultat de les proves periòdiques que es programin. Cada departament oferirà informació a l’alumnat sobre el procediment necessari per superar el curs. A B1, a B2.2, a C1 i a C2 (en el cas de català), per obtenir-hi la nota d’Apte/a, tots els alumnes hauran de presentar-se a les proves de Certificat (Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 o  Avançat  C1 i C2 en el cas de català) que es convocaran a final de curs i superar-les.

2.2  Aquells alumnes que hagin perdut el dret a ser avaluats de manera contínua hauran de presentar-se a l’única convocatòria anual d’exàmens finals que es realitzaran durant els mesos de maig o juny.

2.3. Els alumnes que no aconsegueixin aprovar amb l’avaluació contínua podran presentar-se a aquest examen final.

2.4. Molt important: a les Escoles Oficials d’Idiomes, el percentatge per aconseguir l’aprovat és de 65 per 100. Això vol dir que no es podrà considerar aprovat qui aconsegueixi menys de 6’5 sobre 10 a la nota final de curs.

NOVETAT: a partir del curs 2019/2020, serà requisit indispensable per aprovar obtenir un mínim de 50% a totes les destreses per als cursos de certificat.

3. RECLAMACIÓ SOBRE LA QUALIFICACIÓ

3.1. Alumnes de A1, A2 i B2.1

En cas de no estar d’acord amb la qualificació obtinguda a l’examen final, l’alumne/a s’adreçarà en primer lloc al/la professor/a. En cas de desacord, podrà demanar que el Cap de departament revisi l’examen conjuntament amb el/la professor/a. Finalment, en cas de no arribar a una entesa, podrà presentar una sol·licitud al/la Cap d’estudis, durant el període de reclamacions. En cas de considerar la reclamació procedent, el/la Cap d’estudis nomenarà una comissió, integrada per professorat del departament, perquè revisi l’examen i ratifiqui o rectifiqui la qualificació.

La decisió serà comunicada a la persona interessada pel/per la Cap d’estudis durant la primera setmana de juliol. Després del 15 de juny  no s’admetrà cap reclamació. 

3.2. Alumnes de B1, B2.2, C1 i C2 (de català)

En aquests casos, les reclamacions s’hauran de tramitar segons la normativa publicada a la convocatòria corresponent pel Departament d’Educació.

4. REPETICIONS DE CURS

En cada un dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumnat que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al tercer curs del nivell intermedi (B2.2) el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció de l’escola podrà autoritzar la repetició d’un curs més en règim oficial a l’alumne/a que ho sol·liciti quan hagi superat el nombre de cursos autoritzats amb caràcter general.

S’haurà  de  presentar  una  instància  que  es recollirà  al  departament  d’alumnat. El Cap d’estudis resoldrà  aquesta  sol·licitud considerant  l’expedient  i  les  circumstàncies  de  l’alumne. Només es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Per cursar un nivell per tercera vegada caldrà adreçar una instància al departament d’alumnat del centre amb justificació documental. La resolució es comunicarà a la persona interessada per correu electrònic i en cas de concedir la convocatòria addicional l’alumne/a es matricularà presencialment a l’escola en la data que indiqui l’escola. La convocatòria addicional, només serà vàlida per al curs següent, i sempre i quan l’alumne/a es matriculi a l’EOI de Sabadell. Aquesta convocatòria addicional només es concedirà en casos extraordinaris degudament justificats.

Caldrà sol·licitar aquesta convocatòria a partir del mes de juny fins al 5 de juliol de 2019 i només serà vàlida per al curs 2019/2020.