Convalidacions ESO i Batxillerat

Convalidacions ESO

L’alumnat que cursa una segona llengua estrangera, que no s’ofereixi en el centre educatiu, i que ho faci en una escola oficial d’idiomes o en institucions oficials o governamentals pot sol·licitar-ne el reconeixement. En aquests casos, l’alumne o alumna ha d’acreditar que està matriculat en un d’aquests centres i ha de comunicar, si fos el cas, l’abandonament d’aquests estudis.

El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

a. Sol·licitar al centre el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de Segona Llengua Estrangera, amb el formulari corresponent. En la sol·licitud cal adjuntar el comprovant de matrícula de l’EOI.

b. Presentar al centre, a final de curs, el certificat o diploma de superació dels estudis expedit per l’EOI de Sabadell.

El reconeixement de la formació com a Segona Llengua Estrangera es fa efectiu en finalitzar el curs acadèmic.

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

 

Convalidacions Batxillerat

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI 

Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne o alumna el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent.

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat