Alumnes oficials

IMPORTANT: Els horaris publicats per al curs 2020-2021 poden estar sotmesos a canvis. L’EOI Sabadell treballa per garantir el màxim de presencialitat, tot i que, segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Sanitat, és possible que una part de la docència hagi de ser en línia. És important tenir aquests aspectes en compte abans de formalitzar la matrícula.

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

MOLT IMPORTANT: comprova a l’àrea alumnat del nostre web a partir del 22 de juny que la qualificació del curs 2019-2020 és correcta. Assenyala a secretaria qualsevol problema o incidència abans de l’inici de la matrícula.

Destinataris: Alumnat oficial (que estava matriculat d’A1 a C1 a l’EOI Sabadell durant el 2019-2020, alumnat PIA i PIA+ inclòs).

Els alumnes interessats en matricular-se en el mateix nivell per tercera vegada hauran d’adreçar-se al Dept. d’alumnat/ secretaria abans de la matrícula.

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’EOI Sabadell l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

DATES DE MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021

2 i 3 de juliol

4 i 5 de juliol

6 i 7 de juliol

Alumnat d’A1 a B2.2 del curs 2019-20 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària *

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Alumnat d’A1 a B2.2 del curs 2019-20  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent*

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

Alumnat d’A1 a C1 del curs 2019-20 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matricula.*

(Alumnat de Català, d’A1 a C2)

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola, a l’àrea d’alumnat, on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.*Cliqueu aquí per consultar els horaris al web de l’escola abans de matricular-vos.

L’aplicació proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial –Curs 2020-2021” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula al banc o caixa especificat en el mateix resguard. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24 hores a partir de la formalització de la matrícula.

Només si teniu dret a bonificació o exempció, haureu de lliurar al centre la documentació justificativa abans de l’inici de les classes.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 9 i 10 de juliol presencialment a l’escola (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia). Consulteu més endavant el nostre web per més informació.

L’alumnat que no es matriculi al juliol haurà de preinscriure’s al setembre.

TRASLLATS DE MATRÍCULA

Descarrega’t aquí l’imprès de sol·licitud de trasllat.

  • De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 13 i 14 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia), i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.
  • Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

PAGAMENT

Consulteu aquí els preus i taxes de matrícula

  1. Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard.
  2. Us podeu imprimir el “Resguard de matrícula ” per fer efectiu els imports de matrícula i material, en el termini de 24 h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. No cal portar el document de pagament al centre.
En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes.El fet de no aportar la documentació acreditativa de reducció o exempció de taxa comportarà l’anul·lació de la matrícula i la pèrdua de l’import pagat.