Antics alumnes

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma, en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

Normes i procediment abreujat

  1. La matrícula s’efectuarà telemàticament durant la primera quinzena del mes de juliol. Hi haurà diferents dies i franges horàries en funció del nivell i de la qualificació obtinguda en el curs que s’ha acabat de realitzar.
  2. Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a l’aplicatiu des del qual farà la gestió. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini el dia i hora que s’indica al calendari, sense tancar l’anterior franja.
  3. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  4. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu aquí.
  5. Els canvis d’horari només s’acceptaran segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Pagament

El pagament s’ha de fer mitjançant el resguard que l’aplicació proporciona o de forma electrònica. El resguard s’ha d’imprimir i s’ha de pagar la matrícula al banc o caixa especificat en el mateix resguard, en el termini de 24 h. a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes. La manca d’acreditació dóna lloc a la baixa d’ofici.

Informació detallada matrícula d’alumnes del curs actual pel proper curs 2023-24