Qui som

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns a nivell no universitari, destinats a adults i que depenen del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell imparteix els idiomes següents: anglès, francès, alemany i català.

L’ordenació dels cursos segons la LOMCE (Reial decret 1041/2017) és la següent:

NIVELL CURSOS CERTIFICACIÓ
Nivell Bàsic A1 (1r)

A2 (2n)

Certificat de Nivell Bàsic A2
Nivell Intermedi B1 B1 (3r) Certificat de Nivell Intermedi B1
Nivell Intermedi B2 B2.1 (4t)

B2.2 (5è)

 

Certificat de Nivell Intermedi B2

Nivell Avançat C1 C1 (6è) Certificat de Nivell Avançat C1
Nivell Avançat C2.1 (7è, només anglès a partir del curs 2021-2022)

C2.2 (8è, nomès anglès, a partir del curs 2022-2023)

C2 (només català)

Certificat de Nivell  Avançat C2

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

El pla d’estudis de les EOI té com a finalitat desenvolupar la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.