N.O.F.C.

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre regulen tots els aspectes que la legislació deixa oberts perquè els centres puguin ordenar-los. Cliqueu al següent enllaç per accedir al document: NOFC 2018-07-30