Repeticions de curs i matrícula addicional

Repeticions de curs

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades.

Si s’ha fet una renúncia durant l’any acadèmic, el curs no computa a efectes de repeticions.

Alumnat oficial: Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles següents en aquest document.

Alumnat lliure: no hi ha límit de convocatòries per matricular-se com a candidat lliure dels Certificats de Nivell Intermedi i Avançat.

Convocatòria addicional (3a matrícula d’un mateix curs)

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

L’alumnat que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic (A2) o al tercer curs del nivell intermedi B2(B2.2) el pot cursar un màxim de dues vegades.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles següents en aquest document.

NOTA: La plataforma de matrícula en línia  NO permetrà fer automàticament tres matrícules a cap cursEls alumnes que vulguin cursar per tercera vegada un curs, hauran de seguir el següent procediment.

Procediment per la matrícula addicional curs 23-24 

  • En alguns casos (consulteu Secretaria per saber si és el teu), s’ha d’emplenar aquesta instància i enviar-la a secretaria@eoisabadell.cat. En d’altres, no cal fer la instància però és la Secretaria de l’escola que ha de fer la matrícula manualment, l’alumne/a no pot fer-la en línia.
  • La resolució de la sol·licitud i la notificació del dia de matrícula es comunicarà per correu electrònic. La matrícula serà presencial els dies 11 i 12 de juliol de 2023..
Preus convocatòria addicional (3a matrícula) curs 2022-23
MATRÍCULA Cursos: B1, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2 (taxes)
Cursos: A1, A2, C1 i C2 (preus públics)
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a Matrícula 288,90 € 144,45 € 275,00€ 137,50 €
2a Matrícula 375,60 € 187,80 € 357,50€ 178,75 €
3a Matrícula 520,05 € 260,05 € 495,00€ 247,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Per a tots el nivells, a part de l’import de matrícula 0€ si tens exempció

15€ si tens bonificació del 50%

30€ per accés a la plataforma i materials didàctics (preu públic)*

39€ per 2a matrícula (repetidors)

19,50€ per 2a matrícula (repetidors) amb bonificació del 50%

54€ per 3a matrícula (tripitidors)

27€ per 3a matrícula (tripitidors) amb bonificació del 50%

(*) El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori, però està subjecte a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics, ja que té la categoria de preu públic (llibres no inclosos) –Ordre EDU/114/2021– Això pot comportar pagar 15€ amb si es gaudeix d’una bonificació del 50% o 0€ si es tracta d’una exempció. També, d’acord amb l’Ordre EDU/155/2020, s’aplicaran les penalitzacions per segona i tercera matrícula en aquest  servei (coeficient d’1,3 a l’import previst en la segona matrícula -39€- i coeficient d’1,8 a l’import previst en la tercera matrícula -54€).