Renúncia de matrícula AMB devolució de taxes SENSE RESERVA DE PLAÇA, i d’altres devolucions

Les taxes o preus públics de la matrícula només es poden retornar en els supòsits següents i dins els terminis assenyalats:

  1. Renúncia a la matrícula oficial que implica pèrdua de la plaça, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin no més tard del dimarts 10 d’octubre de 2023.

Per sol•licitar aquesta devolució de taxes o preus públics, s’ha d’enviar a secretaria@eoisabadell.cat, tota la següent documentació que podeu baixar aquí:

  • instància emplenada firmada a mà (es pot escanejar document – les fotos surten massa fosques-, i envieu-nos-el, la firma digital NO és vàlida perquè perd la validesa un cop imprimim el document per tramitar-lo junt al Servei de Pressupostos)
  • sol·licitud de renúncia a la matrícula SENSE reserva de plaça AMB devolució de taxes o preus públics, omplerta i firmada a mà
  • full de matricula (amb el logo de l’EOI Sabadell, on consten les dades de l’alumne/a, idioma, nivell i grup).
  • resguard de pagament (=justificants bancaris) de la taxa o preu públic.

***** No atendrem a les sol·licituds incompletes o que arribin fora de termini.******

MOLT IMPORTANT: En aquest cas, la matrícula deixa de ser vàlida i, en el cas que es vulguin continuar els estudis el curs següent, caldrà demanar l’ingrés com a nou alumne mitjançant la preinscripció al mes de setembre. A més, no es pot tornar a fer una renúncia pel mateix curs.

2. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives de persones admeses.

3. Pagaments duplicats o per import superior, per l’excés de pagament.

4. Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumnat té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponen.

Trobareu aquí la Sol·licitud de devolució de taxa pels supòsits 2, 3 i 4. i heu d’adjuntar la següent documentació:

  • full de matricula (on consten les dades de l’alumne/a, idioma, nivell i grup, data).
  • resguard de pagament (=justificants bancaris) de la taxa o preu públic.
  • documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes o preu públic, si escau.

****** IMPORTANT EN TOTES LES DEVOLUCIONS *****

Un cop rebuda la documentació i fet el registre d’entrada, l’escola trametrà la sol·licitud al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada.

En qualsevol dels 4 casos esmentats, com a novetat a partir de l’1 de juliol del 2022, recomanem a l’interessat/da que formuli un tràmit genèric online accedint a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts . Aquest tràmit online és senzill, pot agilitzar i escurçar la resolució de la devolució i facilita el seguiment de l’estat de la sol·licitud.

El termini de resolució de tot el procediment, el tindreu a partir dels 12 mesos des de la vostra tramitació. Si vau fer el tràmit el curs passat (2022-2023) i encara no heu obtingut resposta, us podeu posar en contacte directament al següent correu: gestioingressos.educacio@gencat.cat

Un cop acceptada la devolució de taxes pel Servei de Pressupostos i Gestió Financera, es podrà fer la sol·licitud a l’escola de la devolució de la quota complementària en concepte d’accés a la plataforma virtual i materials didàctics a Secretaria.

Consulteu aquí tota la informació del web del Departament d’Educació sobre devolucions.