Equivalències

Diploma 1-96Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’alemany de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar la taula d’equivalències aquí.