Projecte educatiu de centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) va ser aprovat per la comunicat educativa de
l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf en sessió ordinària del Consell Escolar de centre
celebrada el dia 6 de febrer de 2013.

Feu clic sobre la imatge si voleu consultar el document del PEC.