Alumnes lliures

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1, del Certificat de Nivell Intermedi B2  i del Certificat de Nivell Avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d’Europa;  el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d’Europa; el tercer a 780 hores lectives i al nivell C1 del Consell d’Europa.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.Per presentar-se a les proves cal acreditar que s’ha superat el segon curs d’ESO (o equivalent) i que es tenen 14 anys o més.


 TAXES (segons Ordre ENS/100/2015)

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi: 72,45 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat: 89,25 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell C1: 100 euros.

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental)

Bonificació del 50 % de l’import:

  • per als membres de família nombrosa de categoria general
  • per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial

Exempció del 100% de l’import:

  • per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb dicapacitat igual o superior al 33%

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.