Alumnat lliure

La matrícula en modalitat lliure permet presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1, del Certificat de Nivell Intermedi B2  i del Certificat de Nivell Avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d’Europa;  el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d’Europa; el tercer a 780 hores lectives i al nivell C1 del Consell d’Europa.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que sigui en nivells diferents.Per presentar-se a les proves cal acreditar que s’ha superat el segon curs d’ESO (o equivalent) i que es tenen 14 anys o més.


Podeu trobar tota la informació sobre les convocatòries lliures de certificació (descripció, calendari, mostres, documentació, taxes) en aquest enllaç.