Nous alumnes

Per accedir a una Escola Oficial d’Idiomes cal fer 16 anys abans del 31 de desembre de l’any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària (Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07). En aquest cas cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO.

La preinscripció per tots els cursos de primer a cinquè d’anglès i d’alemany de l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf es farà via telemàtica a:

https://www.eoidigital.com/eoicat/alumnes/index.php

La preinscripció per al curs 2020_2021 es farà els primers dies de setembre de 2020, les dates les comunicarem al web del centre durant el mes de juliol 2020.

Els alumnes que vulguin accedir a un curs que no sigui el primer, hauran d’acreditar (a l’aplicatiu de preinscripció) haver aprovat el nivell anterior en qualsevol EOI del territori espanyol o estar en possessió d’alguna certificació d’altres institucions reconeguda pel Departament d’Ensenyament (consulteu també l’aplicatiu de preinscripció). Si no és així, cal marcar “prova de nivell” a l’aplicatiu. Si algú no es presenta a la prova de nivell sol·licitada, perdrà el dret de matrícula.

El calendari de les posteriors actuacions per la matrícula de nous alumnes per al curs 2020_2021 es farà públic durant el mes de juliol de 2020.

Per a més informació sobre les EOI, consulteu la pàgina:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8054-idiomes

( observeu si les dates de la web corresponent al curs 2020_2021) o adreceu-vos a la secretaria de l’escola.


TAXES (segons Ordre ENS/100/2015) :

Matrícula oficial:

  • 275 € taxa oficial + 30 euros quota de material

Matrícula oficial de repetidors (1a vegada):

  • 357,50 € taxa oficial + 30 euros quota de material

Matrícula oficial de repetidors (2a vegada):

  • 495 €  taxa oficial + 30 euros quota de material

Trobareu aquí informació sobre bonificacions i exempcions.

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.