Normativa

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua que és objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

L’EOI Garraf també pot organitzar cursos d’actualització i especialització de les llengües ofertades al centre de manera reglada,  així com cursos de llengua instrumental d’idiomes que no formen part d’aquesta oferta reglada.

Els cursos de llengua  instrumentals i monogràfics són cursos de diferent durada, extensió i preu als que tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté no és equivalent al dels estudis oficials al centre, per tant no permet una convalidació directa, ni garanteix el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular. Tampoc no garanteix que es pugui obtenir una plaça en els cursos oficials.

L’edat mínima per matricular-s’hi és de 16 anys.

El nombre mínim d’alumnat per formar un grup és de 9. Cas que el grup no es pugui formar, es retornaran els diners de la matrícula als interessats.

Un cop finalitzat el curs, l’alumnat rebrà un certificat d’aprofitament del mateix, sempre que es tingui un mínim d’assistència del 80%.