Trasllats d’expedient

Trasllat d’alumnat durant el curs acadèmic:

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva.

Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l’EOI de destinació hi ha una plaça vacant en l’idioma, curs i horari desitjats.

La sol·licitud de matrícula  es farà al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant.

L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.

Els trasllats de matrícula viva, entre EOIs de Catalunya, no tenen efectes econòmics.
Els alumnes que arribin d’una EOI d’una altra comunitat autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i Preus públics de la Generalitat de Catalunya).

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics en els terminis que marca la norrmativa. 

Trasllat de l’alumnat en període no lectiu:

De manera extraordinària, dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, podran sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola en dates marcades per la normativa durant el mes de juliol. La sol·licitud es farà a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’EOI Garraf mitjançant el correu electrònic (eoigarraf@xtec.cat). La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula.