Programa PIA+

El programa PIA+ és una acció per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari de centres educatius finançats amb fons públics.

L’acció permet que el professorat matriculat en un curs de llengua d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) pugui sol·licitar la devolució de l’ingrés de l’import base de la matrícula. La devolució es fa efectiva prèvia obtenció de la qualificació d’aprovat (APTE) o de certificat d’aprofitament (matrícula d’actualització). La devolució no inclou els costos de material, d’accés a plataformes digitals, d’expedició de títols ni les penalitzacions per repetició de curs, si escau.

El retorn de l’import de matrícula només es pot sol·licitar per un curs i per una llengua en concret.
El curs ha de tenir caràcter extensiu en el cas de les EOI (no s’hi inclouen, per tant, els cursos d’estiu) o bé caràcter semestral en el cas de l’IOC.

Destinataris: professorat en actiu a centres públics, privats concertats i municipals; professorat en actiu als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i als Serveis Centrals del Departament d’Educació i inspectores i inspectors en actiu al cos de la Inspecció Educativa.

Requisits:

Ser docent i estar en actiu a un dels llocs següents:

  • A un centre públic, concertat o municipal
  • Als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona o als Serveis Centrals del Departament d’Educació
  • Al cos de la Inspecció Educativa
  • Disposar de correu .xtec actiu

Podeu consultar tota la informació sobre el programa PIA+ en aquest enllaç.