Matrícula d’actualització

Flexibilització de l’itinerari educatiu: matricula d’actualització

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les Escoles Oficials d’Idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se de nou en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des que es va superar el nivell.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d’admissió (a partir del 23 de setembre de 2024), i només s’admet si existeixen vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida només per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne/a així ho vol.

Podeu descarregar-vos la sol·licitud des d’aquest enllaç.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”. En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició. Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma. El personal docent del departament d’Educació pot acollir-se al Programa PIA+ cursant aquesta modalitat.

Els alumnes de matrícula d’actualització no passen al següent curs per defecte. Si volen accedir a un curs superior, han de fer preinscripció i matrícula com alumne nou al setembre.