Pla d’estudis

La LOMCE estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Al nostre centre, el pla d’estudis s’estructura de la següent manera:

 • Nivell Bàsic: A1 i A2
 • Nivell Intermedi: B1,  B2.1 i B2.2
 • Nivell Avançat: C1

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les escoles oficials d’idiomes faciliten un aprenentatge de llengües eficaç, amb:

 • Cursos en la línia de les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.
 • Classes i activitats didàctiques que inclouen la llengua en ús, oral i escrita.
 • Cursos no reglats, monogràfics i de llengua instrumental.
 • Ús d’entorns Moodle.
 • Professors especialistes i titulats.