Expedició de títols

Nivell Bàsic i Nivell B1

 • L’alumnat oficial que hagi superat el nivell A2 obtindrà el Certificat de Nivell Bàsic.
 • L’alumnat oficial de nivell B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtindran el Certificat de Nivell Intermedi B1.

Procediment

 • L’escola expedeix ambdós certificats de manera automàtica, sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a la secretaria del centre presentant un document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / passaport) de la persona interessada. Calendari de recollida:
  • Alumnat aprovat al mes de juny – a partir del mes d’octubre.
  • Alumnat aprovat al mes de febrer  – a partir del mes d’abril.

Nivell B2 i Nivell C1

 • L’alumnat oficial de nivell B2.2 i nivell C1 o el candidats lliures d’ambdós nivells que hagin superat les proves corresponents obtindran el Certificat de Nivell Intermedi B2 o el Certificat de Nivell Avançat C1 respectivament.

Procediment

El Certificat del Nivell Intermedi B2 i el Certificat de Nivell Avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

Cal emplenar la sol·licitud del títol corresponent i lliurar-la presencialment al centre, adjuntant document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / Passaport) i, si s’ha al·legat algun motiu de bonificació o exempció de taxes, la documentació corresponent. L’escola emetrà un document de pagament que haurà d’abonar-se per completar el tràmit. Un cop fet l’abonament, el resguard d’expedició té la mateixa validesa que el títol.

Dates de sol·licitud dels títol acadèmic del Nivell B2 i del Nivell C1:

  • Alumnat aprovat al mes de juny – a partir del mes de setembre.
  • Alumnat aprovat al mes de febrer  – a partir del mes d’abril.

Abonament de les taxes d’expedició

Existeixen dues opcions de pagament de les taxes d’expedició de títols:

 1.  A través dels caixers de CaixaBank. mitjançant el codi de barres del document de pagament.
 2.  Al portal de pagaments de CaixaBank.

En qualsevol cas, un cop abonada la taxa, caldrà retornar el comprovant a la secretaria del centre, juntament amb el document de pagament.

Tan bon punt l’escola rebi el títol, s’avisarà per correu electrònic a la persona interessada. Els títols han de recollir-se personalment a la secretaria del centre presentant un document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / passaport) de la persona interessada i el resguard de pagament de les taxes. En el cas de no poder-lo recollir personalment, caldrà presentar-hi una autorització.

Taxes per a l’expedició de títols

Podeu consultar les taxes per expedició de títols del Certificat de Nivell Intermedi B2 i del Certificat de Nivell Avançat C1, així com la taxa per expedició de duplicats, en aquest enllaç