Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

La matrícula es realitzarà telemàticament durant el mes de juliol. Aquells alumnes oficials del curs 2019-2020 que no es matriculin dintre dels terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials.

Properament farem públics els terminis per a la matrícula d’antics alumnes per al curs 2020-2021.
TAXES (segons Ordre ENS/100/2015) :

Matrícula oficial:

275 € taxa oficial + 30 euros quota de material

Matrícula oficial de repetidors (1a vegada):

357,50 € taxa oficial + 30 euros quota de material

Matrícula oficial de repetidors (2a vegada):

495 €  taxa oficial + 30 euros quota de material

Trobareu aquí informació sobre exempcions i bonificacions

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.

Mesures derivades del COVID19 pel que fa a les taxes i als preus públics

Pel que fa les taxes i preus públics

La configuració per a la matrícula de l’alumnat No apte, No presentat i No Qualificat del curs 2019-2020 és la següent:

  • L’alumnat que ha de fer segona matrícula, és a dir, els que repeteixen per primer cop, pagaran l’import de la taxa o preu públic sense penalització per repetició.
  • L’alumnat que ha de fer tercera matrícula, és a dir, els que repeteixen per segon cop,  pagaran l’import de la taxa o preu públic corresponent a la primera repetició, aplicant un factor 1.3 a la quota de la matrícula.
  • L’alumnat que ha de fer quarta matrícula, és a dir, els que excepcionalment per al curs 2020-2021 poden repetir per tercer cop, hauran de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l’import de la taxa o preu públic corresponent a la segona repetició, aplicant un factor 1.8 a la quota de la matrícula. La matrícula d’aquests alumnes es farà un cop la direcció del centre l’hagi autoritzada.

Pel que fa la permanència als estudis

A l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 no se li computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis. Així doncs el nombre màxim de cursos als quals l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial no es veurà afectat per aquesta circumstància.