Preguntes més freqüents

A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

L’edat mínima per estudiar cursos OFICIALS a les EOI és la següent:

Per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)

Per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula)

Per estudiar qualsevol altre tipus de curs NO OFICIAL l’edat mínima són 14 anys.

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida en el mateix idioma. La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

Si un cop començat el curs, em sorgeix algun impediment que em priva de continuar assistint a classe, què he de fer?

És convenient fer una renuncia a la matrícula, ja que així la convocatòria no comptarà a efectes de repetició. Només es pot demanar una renúncia per a un mateix curs.

Es pot sol·licitar un canvi d’horari si, per causes de força major (estudis, feina o salut), no podem continuar assistint a l’horari en què estem matriculats. El canvi està, però, subjecte a la disponibilitat de places, i, per tant, l’escola no el pot garantir-les

Puc assistir a classe com a oient, sense haver-me matriculat?

No existeix aquesta possibilitat.

Què he de fer si no puc venir algun dia a un examen?

Si es tracta d’un examen al llarg del curs, cal posar-se en contacte amb el docent, si ho creu convenient, la manera de recuperar-lo. No és un dret de l’alumnat poder fer l’examen un altre dia.

Si es tracta d’una prova final, cal presentar una instància a caps d’estudis i justificar documentalment que es tracta d’una incidència per qüestions laborals ineludibles, qüestions de salut o exàmens oficials la data dels qual no es pot canviar. Un cop presentada la instància, es donarà resposta al sol·licitant i, si és favorable, es podrà fer la prova en una data especial per a incidències, de la qual s’informarà puntualment.

Puc demanar revisió d’examen?

El professorat rep l’alumnat a la seva aula habitual durant la tarda de la publicació de les qualificacions, per ajudar a valorar el resultat de la prova. L’alumnat té dret però, a demanar una revisió d’examen.

Puc obtenir copia de l’examen?

No. Seguint instruccions normatives, la documentació oficial queda custodiada pel propi centre.

Fins quan puc accedir a les aules virtuals a Moodle?

Les aules Moodle són accessibles fins finals de juliol. Després es tanca l’accés a l’alumnat i s’esborren totes les dades personals.

No puc accedir a Moodle amb la contrasenya del curs anterior.

Per raons de seguretat i de protecció de dades personals, a l’inici de cada curs t’hauràs de donar d’alta al sistema i inscriure’t al grup assignat pel teu professorat. A l’inici del període lectiu rebràs tota la informació a la teva aula per part del teu professor/

Com aconseguir el Carnet d’alumne/a i per a què serveix?

Un cop matriculat, si l’alumne/a ho vol, pot sol·licitar el carnet de l’EOI Garraf a Consergeria. Aquest carnet s’expedeix immediatament i serveix per fer ús del préstec de biblioteca i les sessions de conversa.

Què necessito per presentar-me a com a candidat lliure a les proves de certificació?

Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.

No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial, es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.

Cal formalitzar-ne la matrícula i el pagament.

Els cursos de l’EOI Garraf donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars (130 hores), i especials (durada variable) de l’EOI Garraf.  Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Si vaig fer el test de nivell al setembre, aquest em serveix per acreditar el meu nivell a cursos especials?

Què he de fer si tinc una discapacitat o trastorn pel qual necessito una adaptació de les classes o dels exàmens?

Les EOI no disposen de personal especialista per a persones amb discapacitat, però el professorat s’adapta a les necessitats específiques de l’alumnat amb l’ajuda i assessorament, si escau, d’organitzacions dedicades a aquest propòsit, com l’ONCE. Si la persona necessita una adaptació curricular durant el curs és convenient posar-se en contacte de seguida amb la secretaria del centre, un cop feta la matrícula, per tal que el professorat n’estigui informat i pugui realitzar les adaptacions necessàries.

Si es tracta d’una adaptació de la prova final, cal presentar una instància amb temps suficient al cap d’estudis i justificar documentalment el tipus de trastorn o discapacitat de què es tracta i especificar els recursos addicionals o les adaptacions que es necessiten. Un cop presentada la instància, es donarà resposta especificant quin tipus d’adaptació s’ha resolt aplicar.

Quines equivalències tenen els cursos de l’EOI Garraf amb els d’altres institucions com ara l’Institut Francès, l’Aliança Francesa, l’Institut Italià de Cultura, el Goethe Institut, l’Institut Britànic, etc.?

No hi ha equivalències oficials dels nivells de les EOI amb els d’altres institucions, excepte per al Certificat de nivell intermedi i el Certificat de nivell avançat d’espanyol i tots els nivells de català, però sí que hi ha correspondència de nivells amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència.

Els posseïdors d’alguns certificats d’idiomes de certes institucions poden accedir directament a determinats cursos sense fer el test.

Quantes vegades puc repetir un curs?

Dins de cada nivell – bàsic, intermedi i avançat i C1 –, us podeu matricular com a alumne/a oficial presencial un màxim de vegades equivalents al doble dels cursos regulats per al corresponent nivell de l’idioma. Si  heu accedit directament a A2, B1 o B2.2, només podreu fer aquest curs dues vegades.

Podeu sol·licitar una convocatòria addicional. Només es concedirà aquest permís en casos justificats. En cap cas no s’acceptarà una 4a matrícula d’un mateix curs.

També podeu fer una 3a matrícula si heu renunciat a un dels dos cursos anteriors. Només podreu sol·licitar la renúncia una vegada per curs.

Puc repetir un curs aprovat si el meu nivell ha baixat?

Heu de sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un curs aprovat. L’escola us la podrà concedir depenent de les circumstàncies, però sempre que el curs aprovat no hagi donat lloc a l’obtenció d’un títol.