Renúncia a la matrícula SENSE retorn de taxes/preus públics AMB reserva de plaça

1. Renúncia a la matrícula oficial SENSE retorn de taxes/preus públics AMB reserva de plaça.

– Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat (deixar de venir a classe, havent avisat al docent o no, no és suficient). La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició (=no corre convocatòria, no hi ha recàrrec de repetició quan es torni a matricular). Veure normativa repeticions aquí . No es perd l’oficialitat (=no perds la plaça) però no dóna dret a la devolució de cap taxa o preu públic.*

Per matricular-se l’any acadèmic posterior, l’alumne que ha renunciat es matricularà al mateix moment que els repetidors a la primera quinzena de juliol i ha de tornar a pagar la matrícula, però sense cap recàrrec per repetició perquè no li corre convocatòria. Si no es matrícula al juliol posterior, l’alumne/a perd la plaça i ha de fer preinscripció al setembre.

La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any.

El termini per fer la sol. licitud de la renúncia a la matrícula oficial és el  30 de novembre de 2023 (per a la sol·licitud de renúncia AMB devolució de taxes/preu públic SENSE reserva de plaça  el termini és el dimarts 10 d’octubre de 2023, veure tràmit ).

–  D’aquesta renúncia (renúncia a la matrícula oficial), l’alumne/a en podrà fer només una per curs. El nombre màxim de renúncies per alumne/a està limitat a 4(quatre).

Trobareu el model de sol·licitud de renúncia a la matrícula oficial  AMB reserva de plaça i SENSE retorn de taxes/preu públic en aquest enllaç.

 

2.  Renúncia a un curs:

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat en aquest cas computarà a l’efecte de repetició.