Preus de matrícula curs 2020-2021

Taxes i preus públics establerts per ORDRE EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació i ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les escoles oficials d’idiomes.

Excepcionalment, aquest proper curs 2020-21, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, als alumnes No aptes o No presentats no se’ls aplicarà l’increment de taxes. Llegiu la nota informativa.

PREUS PÚBLICS pels cursos oficials de nivell bàsic A1 i A2 (1r i 2n) i C1 i C2

1a Matrícula 2a Matrícula

repetició del mateix nivell i idioma (inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)

3a Matrícula

fer el mateix curs per tercera vegada en el mateix nivell i idioma (Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)

Matrícula i serveis per a alumnes oficials. 275€ + quota complementària 30€= 305€ 357,50€ + quota complementària 30€= 387,50€ 495€ + quota complementària 30€= 525€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental. 137,50€ + quota complementària 30€ = 167,50€ 178,75€ + quota complementària 30€ = 208,75€ 247,50€ + quota complementària 30€= 277,5€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del departament d’ensenyament 0€+ quota complementària 30€= 30€ 0€+ quota complementària 30€= 30€ 0€+ quota complementària 30€= 30€

TAXES pels cursos oficials de nivell intermedi B1 i intermedi B2 (3r, 4t i 5è)

1a Matrícula 2a Matrícula

repetició del mateix nivell i idioma (inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)

3a Matrícula

fer el mateix curs per tercera vegada en el mateix nivell i idioma (Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)

Matrícula i serveis per a alumnes oficials. 286€ + quota complementària 30€= 316€ 371,80€ + quota complementària 30€= 401,80€ 514,80€ + quota complementària 30€= 544,80€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental. 143€ + quota complementària 30€ = 173€ 185,90€ + quota complementària 30€ = 215,90€ 257,40€ + quota complementària 30€= 287,40€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del departament d’ensenyament 0€+ quota complementària 30€= 30€ 0€+ quota complementària 30€= 30€ 0€+ quota complementària 30€= 30€

Quota complementària voluntària

L’import de la matrícula a un curs inclou les taxes/preus públics corresponents i l’aportació complementària de 30€, aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació. Aquesta quota és la mateixa que es fa a totes les EOI de Catalunya i complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilitant el manteniment i la millora de les instal·lacions i els recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Devolució de taxes

Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 4 d’octubre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat de nivell avançat, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol.licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

La renúncia a la matrícula amb devolució de taxes suposa l’anul.lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Ompliu aquest imprès i lliureu-lo a secretaria: Sol.licitud de devolució de taxes