Certificats

Sol·licitud de certificat

L’escola no expedirà cap certificat d’aquest curs ni de cursos anteriors fins l’octubre.

Podeu agilitar la sol·licitud de certificat dels estudis realitzats en aquesta escola (o si us heu presentat a un examen en aquesta EOI com a candidats/es lliures) fent-nos arribar un correu electrònic a secretaria@eoisabadell.cat que contingui aquestes dades:

Dades personals:
– nom i cognoms
– número de DNI / NIE / PassaportDades acadèmiques:
– any acadèmic en què vau realitzar els estudis
– idioma i nivell
– grup o nom del professor/a

Idioma del redactat:
– català o castellà

Tipus de certificat:

  1. Certificació acadèmica oficial: conté tots els estudis i exàmens
  2. Per a la convalidació de crèdits universitaris: hi consten les hores lectives i la nota numèrica
  3. Certificat de matrícula amb horari
  4. Certificat de matrícula amb imports pagats
  5. Certificat d’equivalència en hores d’un curs / examen
  6. Certificat d’equivalència als nivells del Marc europeu de referència
  7. Certificat d’equivalència als certificats de Política Lingüística (només per a l’alumnat oficial de català)
  8. Duplicat del certificat de nivell intermedi (abans “elemental”) o nivell bàsic

Recollida: quan estigui confeccionat i signat us avisarem de quan podeu passar a buscar-lo (podeu autoritzar una altra persona). La recollida sempre es fa de forma presencial al Departament d’alumnat d’aquesta EOI (abans de venir, recomanem que consulteu el nostre horari d’atenció al públic a la pàgina d’inici)