Certificats

Sol·licitud de certificat

Podeu agilitar la sol·licitud de certificat dels estudis realitzats en aquesta escola (o si us heu presentat a un examen en aquesta EOI com a candidats/es lliures) fent-nos arribar un correu electrònic a secretaria@eoisabadell.cat que contingui aquestes dades:

Dades personals:
– nom i cognoms
– número de DNI / NIE / PassaportDades acadèmiques:
– any acadèmic en què vau realitzar els estudis
– idioma i nivell
– grup o nom del professor/a

Idioma del redactat:
– català o castellà

Tipus de certificat:

  1. Certificació acadèmica oficial: conté tots els estudis i exàmens
  2. Per a la convalidació de crèdits universitaris: hi consten les hores lectives i la nota numèrica
  3. Certificat de matrícula amb horari
  4. Certificat de matrícula amb imports pagats
  5. Certificat d’equivalència en hores d’un curs / examen
  6. Certificat d’equivalència als nivells del Marc europeu de referència
  7. Certificat d’equivalència als certificats de Política Lingüística (només per a l’alumnat oficial de català)
  8. Duplicat del certificat de nivell intermedi (abans “elemental”) o nivell bàsic

Recollida: quan estigui confeccionat i signat us avisarem de quan podeu passar a buscar-lo (podeu autoritzar una altra persona). La recollida sempre es fa de forma presencial al Departament d’alumnat d’aquesta EOI (abans de venir, recomanem que consulteu el nostre horari d’atenció al públic a la pàgina d’inici)