B2+ d’anglès i francès

Continguts anglès:

 • Introducció d’algunes de les principals varietats de l’anglès, a grans trets, i presentació dels dos principals grups d’accents: ròtics i no ròtics. Repàs de l’alfabet fonètic i presentació dels fenòmens més comuns en la pronúncia espontània de l’anglès (p.ex. linkingandinstrusive rassimilationinvisible consonants, etc.).
 • Discussió de temes rellevants

Algunes de les temàtiques tractades:

 • Intel·ligència artificial; límits de la ciència; salut i noves tècniques sanitàries basades en l’avenç tecnològic.
 • Addició a les noves tecnologies; privacitat en les xarxes socials, vigilància institucional i tractament del big data.
 • Canvi climàtic, escassetat de recursos naturals i els seus efectes en la biosfera i, particularment, l’acció dels éssers humans.
 • Masclisme: estructures i discursos de poder dominats per la tradició patriarcal; accés i avançament professional de les dones al món laboral; cosificació de la dona.
 • Importància de la televisió en les nostres vides; la publicitat i la influència en els nostres hàbits de consum;els talent show com a fàbrica de productes d’un sol ús i fama efímera.
 • Relacions familiars; criança dels fills i sobreprotecció; entorns familiars i contextos educatius.
 • Gran ventall de recursos lèxicogramaticals en llengua anglesa, com ara phrasal verbs, idioms, collocations i verb patterns treballats mitjançant el treball autònom de l’alumnat alhora que a través d’eines facilitades pel professorat en una àmplia varietat de formats adaptats a les TAC (taulers pinterest, infografies genial.ly, llistes wordeys, foros de discussió online, etc.)
Continguts francès:

Mantenir els coneixements assolits fins al B2

 • Aprofundir en aquests coneixements i millorar-los.
 • Millorar l’expressió oral, que sovint presenta més problemes per als alumnes.
 • Enriquir el vocabulari, endinsant-se en un nivell superior, tant pel que fa a la temàtica com als registres, especialment en l’àmbit formal i informal.
 • Millorar l’expressió escrita, tant en els aspectes morfosintàctics i ortogràfics, com en l’adequació del vocabulari al registre i a la formulació de les idees.
 • Practicar més a fons la comprensió oral a partir de documents autèntics.
 • Millorar les habilitats lingüístiques (vocabulari, comunicació), culturals i interculturals.
 • Despertar la curiositat dels estudiants en comparació amb la cultura francesa.

Full d’inscripció de Francès