Renúncies i devolucions

Renúncies i/o devolució de taxes o de preu públic per a alumnat oficial i alumnat lliure

Hi ha diferents tipus de renúncies:

1. Renúncia al curs actual en el qual s’està matriculat/da, amb petició de retorn de devolució de taxes o de preu públic.

Les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que estableix el Departament d’Educació:

Alumnat oficial:

 • Renúncia a la matrícula de cursos extensius (de setembre a maig/juny) fins al 10 d’octubre. S’entén que el termini finalitza el dia hàbil posterior si aquest dia indicat és festiu.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumnat pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.
 • Pagaments duplicats o per un import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumnat té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.

Alumnat lliure:

 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2, del certificat de nivell avançat C1 o del certificat de nivell avançat C2, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per un import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumnat té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.

Modalitat de presentació telemàtica:

Accedir a la pàgina web del Departament d’Educació.

Documentació que cal adjuntar:

 • Còpia del resguard de matrícula.
 • Còpia del resguard del pagament.

Modalitat de presentació presencial:

La sol·licitud de devolució de taxes i preus públics s’ha de presentar amb el formulari oficial de Petició devolució amb renúncia a matrícula

Documentació que cal presentar:

 • Presentació DNI o NIE i/o passaport.
 • Imprès de Sol·licitud de devolució de taxes signada per l’alumne/a.
 • Còpia del resguard de matrícula.
 • Còpia del resguard del pagament.  

2. Retorn d’ingressos indeguts

Aquesta modalitat contempla la devolució dels descomptes i bonificacions no aplicats en el moment de formalitzar la matrícula.

Modalitat de presentació telemàtica:

Accedir a la pàgina web del Departament d’Educació.

Documentació que cal adjuntar:

 • Còpia del resguard de matrícula.
 • Còpia del resguard del pagament.

Modalitat de presentació presencial:

La sol·licitud de devolució de taxes i preus públics s’ha de presentar amb el formulari oficial de Petició devolució amb renúncia a matrícula

Documentació que cal presentar:

 • Presentació DNI o NIE i/o passaport.
 • Imprès de Sol·licitud de devolució de taxes signada per l’alumne/a.
 • Còpia del resguard de matrícula.
 • Còpia del resguard del pagament.
 • Si escau, la documentació necessària per acreditar el dret a la bonificació o exempció de la taxa o el preu públic.

3. Alumnat oficial: renúncia al curs actual en el qual s’està matriculat/da (no suposa devolució import matrícula)

L’alumnat oficial pot presentar, al director de l’escola, la renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza, per als cursos extensius (de setembre a maig/juny), el 29 de novembre.
Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula.
Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final.
L’alumnat només pot fer una d’aquestes renúncies per curs.
La renúncia suposa perdre el dret d’assistir a classe, i la pèrdua del dret al retorn de l’import de la matrícula, però permet matricular-se el següent curs acadèmic com a alumnat oficial, al mes de juliol.

4. Alumnat oficial: Renúncia a un curs aprovat a una EOI (només per a nivells A1, B2.1, C2.1)

L’alumnat que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat oficial.
L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.
El curs renunciat computa a l’efecte de repetició.
Data límit de petició: abans de la data de la matrícula.

IMPORTANT: Les renúncies esmentades en els apartats 1, 2 i 3 es fan constar a l’expedient acadèmic de l’alumnat.