Renúncies i devolucions

Renúncies i/o devolució de taxes o de preu públic per a alumnat oficial i alumnat lliure

Hi ha diferents tipus de renúncies:

1. Renúncia al curs actual en el qual s’està matriculat/da, amb petició de retorn de devolució de taxes o de preu públic.

Les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que estableix el Departament d’Educació:

Alumnat oficial:

 • Renúncia a la matrícula de cursos extensius (de setembre a maig/juny) fins al 10 d’octubre de 2023. S’entén que el termini finalitza el dia hàbil posterior si aquest dia indicat és festiu.
 • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumnat pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.

Alumnat lliure:

 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2, del certificat de nivell avançat C1 o del certificat de nivell avançat C2, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

Alumnat oficial i alumnat lliure:

 • Pagaments duplicats o per un import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumnat té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.

Modalitat de presentació presencial:

Per poder sol·licitar la petició de retorn de devolució de taxes o de preu públic, és imprescindible presentar anteriorment o simultàniament l’imprès de renúncia al curs a la Secretaria del centre.
La sol·licitud de devolució de taxes i preus públics s’han de presentar amb el formulari oficial de Devolució de taxes

Documentació que cal presentar:

 • Fotocòpia DNI o NIE i/o passaport.
 • Imprès de Sol·licitud de devolució de taxes signada per l’alumne/a.
 • Còpia del resguard de matrícula.
 • Còpia del resguard del pagament.  
 • Imprès de renúncia oficial amb devolució de taxa o preu públic (amb registre d’entrada del centre).
 • Si escau, la documentació necessària per acreditar el dret a la bonificació o exempció de la taxa o el preu públic.

Modalitat de presentació telemàtica:

Accedir a la pàgina web del Departament d’Educació, Petició devolució ingressos indeguts

Documentació que cal adjuntar:

 • Imprès de renúncia oficial amb devolució de taxa o preu públic (amb registre d’entrada de l’EOI).
 • Còpia del resguard de matrícula.
 • Còpia del resguard del pagament.
 • Si escau, la documentació necessària per acreditar el dret a la bonificació o exempció de la taxa o el preu públic.

2. Alumnat oficial: renúncia al curs actual en el qual s’està matriculat/da (no suposa devolució import matrícula)

L’alumnat oficial pot presentar, al director de l’escola, la renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza, per als cursos extensius (de setembre a maig/juny), el darrer dia hàbil de novembre.
Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula.
Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final.
L’alumnat només pot fer una d’aquestes renúncies per curs.
La renúncia suposa perdre el dret d’assistir a classe, i la pèrdua del dret al retorn de l’import de la matrícula, però permet matricular-se el següent curs acadèmic com a alumnat oficial, al mes de juliol.

3. Alumnat oficial: Renúncia a un curs aprovat a una EOI (només per a nivells A1, B2.1, C2.1)

L’alumnat que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat oficial.
L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.
El curs renunciat computa a l’efecte de repetició.
Data límit de petició: abans de la data de la matrícula.

IMPORTANT: Les renúncies esmentades en els apartats 1, 2 i 3 es fan constar a l’expedient acadèmic de l’alumnat.