Certificats i proves

Diploma 1-96

 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres certifica diferents nivells de les llengües impartides al centre:
alemany, anglès i francès.

ALEMANY: A2, B1 i B2

ANGLÈS: A2, B1, B2 i C1

FRANCÈS: A2, B1, B2 i C1

El nivell A2 es certifica superant el curs d’A2 seguint l’avaluació contínua fixada pel centre en les seves NOFC.

Pel que fa a la resta de nivells, es superen mitjançant la prova de certificació establerta pel Departament d’Educació i publicada al DOGC pertinent. A aquesta prova s’hi poden presentar tant l’alumnat de l’escola com també candidats lliures (no alumnat). Una persona matriculada a l’escola NO pot presentar-se a les proves d’un curs superior ni inferior al que està cursant.

Les proves es realitzen en convocatòria ordinària (maig-juny) i en convocatòria extraordinària (febrer) només d’anglès.

Més informació a l’xtec.