Monogràfics

Cursos monogràfics

Al marge dels programes oficials alguns departaments de les Escoles Oficials d’Idiomes poden organitzar cursos monogràfics destinats a cobrir necessitats especí­fiques d’aprenentatge.

Es consideraran cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o específic per destreses.

Aquests cursos tindran com a destinataris qualsevol persona que acrediti tenir un nivell igual o superior a Intermedi B2 de les EOI, tret dels de llengua d’especialitat, que es podran adreçar, sempre que la proposta ho justifiqui, a persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al nivell Intermedi B1 de les EOI. Aquests cursos es podran impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

En acabar els cursos, s’obté un certificat acreditatiu, amb el benentès que s’hagi assistit a, com a mínim, el 80% de les sessions.

El professorat que imparteix monogràfics pot ser professorat d’EOI o no. A vegades es contracten persones especialitzades en un tema en concret per impartir aquests cursos.

Cursos de llengua instrumental

Les Escoles Oficials d’idiomes podran organitzar cursos de llengua instrumental per a persones adultes s’impartiran a l’estiu o bé durant l’any amb una durada mí­nima de 30 i màxima de 80 hores d’entre els idiomes impartits a l’escola que els organitzi. De la mateixa manera i en el cas que la demanda social això­ ho requereixi, es podran organitzar cursos d’un idioma no implantat de forma oficial en una determinada escola (pilotatge de nous idiomes); aquests cursos s’organitzaran sempre que la demanda no pugui ser assumida per una EOI de la zona que imparteixi l’idioma de manera oficial. La durada mínima d’aquest cursos serà  de 30 hores i màxima de 80.

El document de referència pel que fa als objectius i als continguts de tots aquests cursos de llengua instrumental serà  el Decret EDU/4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currí­culum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).

Aprovació i reconeixement dels cursos especials

Aquests cursos han de ser estudiats per la Junta Acadèmica, aprovats pel Consell Escolar del centre, i han de ser autoritzats per la Direcció dels Serveis Territorials corresponents. La seva aprovació i autorització tindrà  en consideració l’adequació dels continguts d’aquests cursos a les necessitats del context en el qual s’ubica l’EOI corresponent. En el cas dels cursos d’idiomes no implantats a l’escola caldrà  presentar als Serveis Territorials  un informe justificatiu de la necessitat del curs i de l’adequació de la proposta avalat per professorat especialista en la llengua. No s’oferiran cursos especials que dupliquin el treball que es fa als cursos ordinaris.

Els centres vetllaran per garantir la qualitat d’aquests cursos. El Departament d’Educació establirà  els criteris perquè puguin autoritzar-los els serveis territorials.

Aquests cursos poden ser reconeguts com a crèdits de formació per la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, segons els paràmetres establerts.

Els preus dels cursos especials es regeixen segons ordre anual de preus públics del Departament d’Educació.

El pagament i la liquidació de despeses es faran d’acord amb el procediment descrit en la publicació “Gestió econòmica del centre docent públic”, pàgina 36, model 110 (Ordre de 30 de gener de 2001, BOE d’1.2.2001).

Informació general dels cursos especials

Documentació matrí­cula:

Fotocòpia DNI

Acreditació del nivell requerit (si s’escau)

Nombre de places: Mínim 10 alumnes (depenent del curs aquest nombre pot variar). L’ordre de matrí­cula serà  per ordre d’arribada. Un curs especial només s’obrirà  si hi ha un mínim d’alumnes inscrits.

Certificació: En acabar el curs, l’EOI lliurarà  un certificat d’assistència a tots els alumnes que hagin assistit a un mí­nim del 80% de les classes.

Condicions de la matrí­cula: L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mí­nim d’alumnes establert. En aquest cas es retornarà  l’import de la matrícula.

NO es retornarà  l’import total ni parcial de la matrí­cula en cas que l’alumne/a decideixi no assistir al curs o retirar-se’n.

Els cursos especials no són cursos oficials, per tant no donen un dret preferent per accedir a l’escola en qualitat d’alumne/a oficial ni són tí­tols que puguin equivaler a un curs oficial.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció.

Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Exempcions i bonificacions del preu de la matrícula:

Exempció del preu públic per a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Exempció del preu públic per als membres de les famí­lies nombroses classificades en la categoria especial, i una bonificació del 50% per als de categoria general.

Exempció del preu públic per a les víctimes d’actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills.

La concurrència en una mateixa persona de les condicions exigides per a dues bonificacions del 50% comporta l’exempció del preu públic.

Si voleu suggerir un curs especial podeu escriure a eoifigueres@xtec.cat i el departament de la llengua en que s’ha d’impartir el curs estudiarà  la possibilitat d’oferir-lo.