Qui som

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres (EOI Figueres) està situada al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de la Ronda Sud, 3.  És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix des de 2003 els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei Orgànica d’Educació (LOE).

Missió

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres és un centre educatiu d’àmbit comarcal d’ensenyament reglat d’idiomes (alemany, anglès, català i francès) que imparteix i certifica fins el C2 de les EOI d’acord amb el marc comú de referència del Consell d’Europa, i alhora contribueix al coneixement dels idiomes a la societat.

Visió

L’EOI de Figueres vol consolidar-se com a centre de referència en l’ensenyament i aprenentatge de llengües amb un ensenyament actiu que promou la cohesió i els intercanvis a l’aula.

Valors

 1.   Cooperació i treball entre els departaments pedagògics.
 2.   Autonomia de l’alumne/a com a protagonista actiu del procés d’ensenyament-aprenentatge-avaluació.
 3.   Innovació tant pedagògica com en l’ús de les noves tecnologies.
 4.   Voluntat de col·laboració i obertura a l’entorn.
 5.   Valoració de la progressió de l’alumnat i seguiment individualitzat.

Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Programa de qualitat i Millora Contínua.

L’Escola ha obtingut el segell de la Norma ISO 9001 l’any 2016 i vol continuar progressant cap als seus objectius com a centre educatiu públic mitjançant el Sistema de Gestió de la Qualitat. Declara que compleix els requisits legals i reglamentaris de la norma ISO 9001. La direcció es compromet a la millora continua mitjançant la prevenció de riscos i la detecció d’oportunitats de millora. L’abast d’aquest SQM inclourà els ensenyaments reglats impartits al centre. Per tal de fer-ho i tenint present allò que la distingeix expressat en el seu Projecte Educatiu de Centre pretenem que el Pla de Qualitat ajudi a:

 • Gestionar el treball diari col·laboratiu entre departaments assegurant la satisfacció de tots els participants en el procés clau d’ensenyament i aprenentatge.
 • Continuar innovant la línia pedagògica de l’escola adaptant-la als nous temps.
 • Potenciar l’autonomia i la participació de l’alumnat.

Marc legal
Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
 • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial per a l’àmbit de Catalunya (DOGC 5297 de 15/01/2009)

Marc europeu comú

El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.

Més informació