Adaptació de proves

Adaptacions de proves

L’alumnat, ja sigui oficial o lliure amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques, auditives o visuals podeu sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova de certificació i /o altres tasques a l’aula.

Procediment

Cal omplir la sol·licitud d’adaptació de proves i adjuntar els documents adients dels relacionats:

 • Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Drets socials que informi del grau de discapacitat reconegut i / o certificat mèdic oficial.
 • Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.
 • Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

A la sol·licitud caldrà que especifiqueu el tipus d’adaptació requerida: més temps per realització de la prova, ampliació de la prova, ordinador, taula, auriculars …

Terminis

Per a tots els candidats, oficials i lliures (convocatòria ordinària), cal entregar la sol·licitud i la documentació acreditativa no més tard del 15 de març de 2024.

Per accedir a la sol·licitud, cliqueu aquí

No s’admetran sol·licituds fora del termini establert.

Altres situacions

Els candidats oficials que per causa de força major degudament justificada no pugueu presentar-vos el dia de la convocatòria oficial, podeu sol·licitar una nova convocatòria especial.

La data de la convocatòria especial ve determinada per les instruccions del Departament d’Educació i no es pot canviar (per a certificats oficials Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2, Nivell Avançat C1 i Nivell Avançat C2).

Abans de comunicar una incidència al vostre departament, cal tenir en compte la següent informació:

 • L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres publica les dates de les proves oficials amb mesos d’antelació, i se n’informa degudament tots els candidats.
 • Tots els treballadors tenen dret a un permís d’absència per assistir a un examen oficial. L’Escola us expedirà un certificat de convocatòria a examen i d’assistència a examen a l’alumnat que ho sol·liciteu.
 • Només s’autoritzaran convocatòries excepcionals per incompatibilitat amb d’altres activitats laborals o d’estudis que siguin d’obligat compliment, o que no siguin programables en altres dates.
 • En cas que l’escola autoritzi la convocatòria especial, es podrà requerir documentació justificativa al fet que motiva la sol·licitud.

Procediment

 • L’alumnat haureu de presentar una sol·licitud per escrit, acompanyada de la documentació acreditativa de circumstàncies al·legades. En cas que s’accepti la sol·licitud, us comunicarem per escrit el dia i hora de la nova convocatòria.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar a la Secretaria del centre, no s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.

Per accedir a la sol·licitud, cliqueu aquí

Normativa

 • Resolució EDU/2660/2023, de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2023-2024, per la l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, nivell avançat C1 i nivell avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’Idiomes (DOGC. núm. 8966, de 26.7.2023).
 • Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes der règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret (BOE núm. 311, de 23.12.2017)
 • Reial decret 1/2019, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficials dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (BOE núm. 11, de 12.1.2019)