Preus i bonificacions

ALUMNAT OFICIAL: CURS EXTENSIU PRESENCIAL i SEMIPRESENCIAL – TAXES i PREUS PÚBLICS – 

Consulteu l’enllaç: Taxes i preus públics. Departament d’Educació (gencat.cat)

Nivell Bàsic (A1, A2) i Nivell Avançat (C1): Preus Públics

Primera matrícula: 275,00 euros

Segona matrícula al mateix nivell i idioma (sempre i quan la 1a matrícula s’hagi realitzat durant els darrers 5 cursos): 357,50 euros

Tercera matrícula (sempre i quan les matrícules anteriors s’hagin realitzat durant els darrers 5 cursos)::  495,00 euros

Al preu públic cal afegir-hi 30,00 euros per participació a activitats culturals i materials didàctics en tots els nivells (no inclou el llibre de text).

Nivell Intermedi (B1, B2.1 i B2.2): Taxes

Primera matrícula: 286,00 euros

Segona matrícula al mateix nivell i idioma ( sempre i quan la 1a matrícula s’hagi realitzat durant els darrers 5 cursos): 371,80 euros

Tercera matrícula ( sempre i quan les matrícules anteriors s’hagin realitzat durant els darrers 5 cursos): 514,80 euros

A les taxes cal afegir-hi 30,00 euros per participació a activitats culturals i materials didàctics en tots els nivells (no inclou el llibre de text).

ALUMNAT OFICIAL: CURS FLEXIBILITZAT – TAXES i PREUS PÚBLICS –

Consulteu l’enllaç: Taxes i preus públics. Departament d’Educació (gencat.cat)

Nivell Bàsic (A2a, A2b): Preus Públics

Primera matrícula: 137,50 euros

Segona matrícula: 178,75 euros

Tercera matrícula: 247,50 euros

Al preu públic cal afegir-hi 15,00 euros per participació a activitats culturals i materials didàctics en tots els nivells (no inclou el llibre de text).

Nivell Intermedi (B1a, B1b): Taxes

Primera matrícula: 143,00 euros

Segona matrícula: 185,90 euros

Tercera matrícula: 257,40 euros

A les taxes cal afegir-hi 15.00 euros per participació a activitats culturals i materials didàctics en tots els nivells (no inclou el llibre de text).

ALUMNAT OFICIAL: BONIFICACIONS i EXEMPCIONS GENERALS                        

PER A TAXES I PREUS PÚBLICS – tots els nivells –

Consulteu l’enllaç: Exempcions i bonificacions generals. Departament d’Educació (gencat.cat)

ALUMNAT OFICIAL: BONIFICACIONS i EXEMPCIONS ADDICIONALS

PER A TAXES – nivells intermedi B1, B2.1 i B2.2 –

Consulteu l’enllaç: Taxes. Departament d’Educació (gencat.cat)

PER A PREUS PÚBLICS – nivells bàsics A1, A2 i nivell avançat C1 –

Consulteu l’enllaç: Preus públics. Departament d’Educació (gencat.cat)

Presteu especial atenció als 3 casos següents:

 • bonificació del 50% per la segona llengua matrículada
 • bonificació del 50% per a l’alumnat de centres sostinguts amb fons públics que es matriculi a una  llengua estrangera diferent de la que cursa en el seu centre.
 • bonificació de 50% per a l’alumnat que es matricula d’una nova llengua havent cursat el B2.2 d’una altra llengua el curs anterior.

CURS D’ACTUALITZACIÓ

 • Cursos de Nivell bàsic A1, A2 i nivell avançat C1: 275,00€ (preu públic)
 • Cursos de Nivell intermedi B1, B2.1 i B2.2: 286,00€ (taxa)

A les taxes i preus públics cal afegir-hi 30,00 euros per participació a activitats culturals i materials didàctics en tots els nivells (no inclou el llibre de text).

Als cursos d’actualització no se li aplica el recàrrec per tornar a fer el curs.

Els cursos d’actualització gaudeixen dels descomptes i bonificacions aplicats a les taxes i a preus públics.

ALUMNAT LLIURE: TAXES i BONIFICACIONS

Taxa o preu públic ordinaris

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B1 per a alumnes lliures: 75,35 euros
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B2 per a alumnes lliures: 92,85 euros
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat C1 per a alumnes lliures: 100,00 euros

Bonificacions

Tenen una bonificació del 50% de l’import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Exempcions

Es poden beneficiar de l’exempció del pagament de la taxa de les proves de certificació de nivell intermedi B1 i intermedi B2 les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d’actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima),
 • ser membre d’una unitat familiar que percebi la renda garantida de ciutadania,
 • ser víctima de violència de gènere,
 • ser menor tutelat o extutelat menor de 21 anys d’edat,
 • ser infant o adolescent en acolliment familiar.

Per al preu públic per a les proves de certificació del nivell avançat C1:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d’actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima),
 • ser menor tutelat o extutelat menor de 21 anys d’edat

MONOGRÀFICS 

Es consideren cursos monogràfics els cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any, o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

Preus: 54,00 euros per la inscripció al curs, més 5,00 euros per cada hora de durada del curs.

INTENSIUS D’ESTIU

Servei de cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes.

Preus:  55,00 euros per la inscripció al curs, més 4,00 euros per cada hora de durada del curs.

ALUMNAT OFICIAL i LLIURE: TAXES PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS DE NIVELL INTERMEDI B2 i DE NIVELL AVANÇAT C1

Taxes per l’expedició de títols acadèmics i professionals no universitaris de nivell intermedi B2: 74,95€

Taxes per l’expedició de títols acadèmics i professionals no universitaris de nivell avançat C1: 74,95€

Taxes per la reexpedició (expedició de duplicats): 16,55€

Exempcions i bonificacions:

 • Bonificació del 50% de l’import per a membres de família nombrosa de categoria general.
 • Bonificació del 50% de l’import per a membres de famílies monoparentals.
 • Exempció del 100% del pagament per a membres de família nombrosa de categoria especial.
 • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • Infants o adolescents en acolliment familiar.

Totes aquestes situacions s’han d’acreditar documentalment.