Pla d’estudis

La LOMCE mitjançant el Real Decreto 1041/2017 del 22/12/2017 estableix l’ordenació i el currí­culum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

El pla d’estudis s’estructura en tres nivells (segons el del MERC (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües) distribuïts en vuit cursos:

 • Nivell Bàsic A2: 1r i 2n curs
 • Nivell Intermedi B1: 3r curs
 • NIvell Intermedi B2: 4t i 5è curs
 • Nivell Avançat C1: 1 curs
 • Nivell Avançat C2: 2 cursos

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres ofereix cursos:

 • d’alemany fins al Nivell Intermedi B2.1
 • d’anglès fins al Nivell Avançat C2
 • de català el Nivell Avançat C1 i C2
 • de francès fins al Nivell Avançat C1

Cada curs té una durada mí­nima de 130 hores i màxima de 150 hores.

Els tres primers cursos d’anglès també es poden cursar en règim oficial a través de l’IOC Idiomes (Institut Obert de Catalunya)

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les escoles oficials d’idiomes faciliten un aprenentatge de llengües eficaç, amb:

 • Cursos en la lí­nia de les directrius del Consell d’Europa
 • Classes i activitats didàctiques que inclouen la llengua en ús, oral i escrita
 • Professorat especialista i titulat