Trasllat de matrícula i Convocatòria addicional

Trasllat de matrícula

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne/a demana poder continuar el curs acadèmic en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”, s’ha de fer arribar presencialment la Sol·licitud  a la Secretaria del centre o per correu electrònic.

El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el darrer dia hàbil del mes d’abril.

Trasllat de l’alumne/a en període no lectiu (mes de juliol)

L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola, durant els tres dies hàbils posteriors a la finalització del període de matrícula de l’alumnat de continuïtat.

La sol·licitud de trasllat de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places.

Documentació que cal aportar en tots els trasllats:

  • Resguard definitiu de la matrícula de l’EOI d’origen.

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne/a pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.

Convocatòria addicional

En casos excepcionals, que ha de valorar la direcció de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell, prèvia presentació de la Sol·licitud de convocatòria addicional a la Secretaria de l’escola.