Antic alumnat

La matrícula dels antics alumnes es fa via telemàtica durant el mes de juliol (1a setmana) i dóna dret a assistir a classe i als exàmens oficials corresponents: obriu aquest enllaç.

Cal adjuntar o portar presencialment la documentació següent:

  • Només en cas de caducitat: DNI original i fotocòpia o passaport/ i NIE en cas de l’alumnat estranger.
  • Carnet de famí­lia nombrosa o monoparental, original i fotocòpia, si escau.
  • Tarja de discapacitat i certificat acreditatiu igual o superior al 33%, si s’escau.

Consulteu les taxes i bonificacions generals cliqueu aquí. i les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

En cas que us matriculeu a A1, A2, C1 o C2.1, podeu tenir dret a una bonificació del 50% de l’import dels preus públics en els supòsits següents:

  • L’alumnat que es matriculi en una segona llengua en la mateixa o una altra EOI.
  • L’alumnat que es matriculi en una nova llengua estrangera després d’haver cursat 5è (intermedi B2) el curs immediatament anterior.

Instruccions per accedir al portal de matrícula