Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

L’EOI Figueres imparteix estudis d’alemany (fins a B2.1), anglès (fins a C2.1) i francès (fins a C1) en dues modalitats: extensiu (2 sessions per setmana) i semi-presencial (1 sessió presencial i 1 sessió en línia).

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI Figueres imparteix el curs oficial extensiu en horari altern:

 • GRUPS A: dilluns i dimecres
 • GRUPS B: dimarts i dijous

HORARI DE CLASSE

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula.

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre en les següents franges horàries:

 • 16h a 18h
 • 18.30h a 20.30h

PROGRAMA D’ESTUDIS

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació en el seu article 59.1 estableix que els ensenyaments del nivell Bàsic tindran les característiques i l’organització que les administracions educatives determinin.

El Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 8 cursos:

 • Nivell Bàsic A2: de 2 cursos (A1 i A2)
 • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (B1)
 • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos (B2.1 i B2.2)
 • Nivell Avançat: de 3 cursos (C1-1 curs i C2-2 cursos)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 i C2 NIVELL AVANÇAT C1 I C2

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc Europeu Comú de Referència. Al final del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2, Nivell Avançat C1 i del Nivell Avançat C2, els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Educació de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2 NIVELL AVANÇAT
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 C2.1
Idioma Grups per nivells
Alemany 2 1 1 1
Anglès 2 2 2 2 (inclou 1 semi presencial 2 (inclou 1 semi presencial) 2 (inclou 1 semi presencial) 1 (semi presencial)
Francès 2 2 (inclou 1 semi presencial) 2 (inclou 1 semi presencial) 1 1 1