L’equip i la comunitat educativa

Atenció al públic

Administrativa: Ana Maria Parra (aparra5@xtec.cat)

Conserge: Jaume Sala

Bibliotecària: Montserrat Garcia (biblioteca@eoifigueres.cat)

Equip directiu

Director: Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Cap d’estudis: Estelle Girard (egirard@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Secretària: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Verena Roth (vroth@xtec.cat)

Cap del departament d’anglès: Marta Pérez (mpere838@xtec.cat)

Cap del departament de català: A determinar

Cap del departament de francès: Estelle Girard (egirard@xtec.cat)

Coordinadora digital: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de qualitat: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de riscos laborals: Verena Roth (vroth@xtec.cat)

Coordinadora de coeducació, convivència i benestar: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)

Professorat departament alemany

 • Agustí González (agonz182@xtec.cat)
 • Verena Roth (vroth@xtec.cat)

Professorat departament anglès

 • Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)
 • Eva Boadas (eboadas@xtec.cat)
 • Marta Pérez (mpere838@xtec.cat)
 • Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)

Professorat departament català

 • A determinar

Professorat departament francès

 • Estelle Girard (egirard@xtec.cat)
 • Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)
 • Alba Leroy (aleroy@xtec.cat)
 • Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat)

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI de Figueres. Els representants del sector alumnat al Consell Escolar de l’escola són:

Maria Teresa Comas Salido (mtcomas2013@gmail.com)  

Montserrat Serrat Clausell (serratclausell@gmail.com)

Josep Lluís Tejeda Martínez (jtejeda@xtec.cat)

(Podeu fer-los arribar els vostres comentaris o suggeriments a les seves bústies de correu)

Acords del darrer consell escolar (26/01/2024):

1.- Es fa la revisió d’acords previs. El Sr. Montserrat demana que consti en acta que l’Ajuntament en tot moment ha mostrat interès per resoldre les diferents qüestions pendents i solucionar la situació actual. S’aproven l’acta i els acords previs.

2.- El President explica que com a representant de l’EOI sempre ha instat les dues administracions (Departament d’Educació i Ajuntament de Figueres) a signar un nou conveni. Aclareix que durant aquests 4 anys sense acord financer, l’EOI ha volgut sempre pagar aquests diners, però mai s’ha pogut dur a terme. En el seu moment, l’Ajuntament va determinar que l’import que l’EOI havia de pagar eren uns 1.000€ mensuals (12.000€ anuals). Cada any l’EOI ha anat guardant aquests diners i s’ha hagut de justificar l’alt romanent dels exercicis corresponents. Tanmateix, s’han anat fent inversions per l’edifici (taules, ordinadors, etc.).

3.- El President explica que hi ha un problema greu. El Departament d’Educació ha emès un informe en el que considera que el Centre de Formació Integrat no compleix la normativa (poca llum natural i manca de ventilació). Cal tenir en compte que fa 12 anys que s’exerceix activitat lectiva en aquest edifici. Actualment, és el propi Ajuntament qui ha de veure com sol·luciona el problema. L’ala nova està més ben il·luminada perquè està orientada a sud, però el 1r pis té el mateix tipus de finestres. Si no es pot sol·lucionar, l’Ajuntament haurà de proposar una nova ubicació. En cas contrari, l’EOI hauria d’anar a un altre municipi.

S’aprova la liquidació de l’exercici 2023 amb un romanent de 37.994,74€.

S’aprova el pressupost de l’exercici 2024.

4.- El President demana al Sr. Montserrat que sisplau comuniqui a l’Il·lm. Sr. Masquef, Alcalde de Figueres, que necessita que el rebi amb la màxima celeritat possible per poder tractar tots aquests assumptes de suma importància.

5.- El Sr. Tejeda, representant de l’alumnat, fa 3 peticions:

– Que l’Ajuntament no perdi de vista que l’EOI està donant un servei públic no només local sinó també comarcal i que les condicions de qualitat, comfort i accessibilitat actuals són les més òptimes.

– En representació de l’alumnat de l’EOI sol·licita una identificació formal i específica dels riscos als quals l’alumnat està sotmès si aquest edifici no és adequat per a la docència per un problema estructural.

– El compromís per part de l’Ajuntament de Figueres de la voluntat que els estudis de l’EOI es quedin a la ciutat de Figueres.

6.- El Sr. Adroer, representant del professorat, diu que per extensió aquesta mateixa demanda també aplica als treballadors del centre per haver permès que durant 12 anys s’estigui treballant en unes condicions que no compleixen la normativa.

7.- El Sr. Montserrat es compromet a parlar amb l’Alcalde i amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament per conèixer si existeix un pla d’usos de l’edifici que pugui accelerar el conveni. El President seguirà instant les dues administracions a desencallar la situació.