L’equip i la comunitat educativa

Atenció al públic

Administrativa: Sandra López

Conserge: Jaume Sala

Bibliotecària: Montserrat Garcia (biblioteca@eoifigueres.cat)

Equip directiu

Director: Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Cap d’estudis: Estelle Girard (egirard@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Secretària: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla (pylla@xtec.cat)

Cap del departament d’anglès: Mercè Diago (mdiago1@xtec.cat)

Cap del departament de francès: Estelle Girard (egirard@xtec.cat)

Coordinadora digital: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de qualitat: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de riscos laborals: Verena Roth (vroth@xtec.cat)

Professorat departament alemany

 • Verena Roth (vroth@xtec.cat)
 • Pilar Ylla (pylla@xtec.cat)

Professorat departament anglès

 • Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)
 • Mercè Diago (mdiago1@xtec.cat)
 • Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)
 • Andrew Woodward (awoodwar@xtec.cat)

Professorat departament francès

 • Estelle Girard (egirard@xtec.cat)
 • Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)
 • Alba Leroy (aleroy@xtec.cat)
 • Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat)

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI de Figueres. Els representants del sector alumnat al Consell Escolar de l’escola són:

Maria Teresa Comas Salido (mtcomas2013@gmail.com)  

Montserrat Serrat Clausell (serratclausell@gmail.com)

Josep Lluís Tejeda Martínez (jtejeda@xtec.cat)

(Podeu fer-los arribar els vostres comentaris o suggeriments a les seves bústies de correu)

Acords del darrer consell escolar (09/06/2023):

1.- S’aproven l’acta i els acords de la darrera reunió.

2.- S’aprova per majoria el calendari escolar per al curs 2023/2024 (7 vots a favor i 2 abstencions).

3.- Es fa el balanç dels objectius del curs 2022-2023.

4.- Es validen tots els proveïdors.

5.- Es comenta que hi ha peticions d’alumnes d’ampliar l’oferta de material de la biblioteca en altres idiomes que no siguin alemany, anglès o francès. Es valorarà amb el claustre.

6.- S’aprova per unanimitat no aplicar l’increment de taxa per repetició el curs 2023-2024 als següents casos:

 • Alumne d’A1 d’alemany que va patir un accident al febrer i no va poder seguir assistint a classe (repetirà curs)
 • Alumnat alemany que han fet B2.2 enguany i que volen tornar a fer B2.1 voluntàriament, perquè no tenen continuïtat en els estudis (actualització)