Expedició de títols

Nivell Bàsic A2 i Nivell Intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el curs A2 obté el Certificat de nivell bàsic A2.
L’alumnat oficial de nivell intermedi B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir de juliol (Nivell bàsic A2) o setembre (Nivell Intermedi B1)  a la secretaria del centre presentant el DNI l’alumnat espanyol o passaport i NIE l’alumnat estranger.
  • Si no es pot recollir el certificat personalment, una altra persona autoritzada podrà fer aquest tràmit adjuntant el model de sol·licitud oficial del centre Autorització recollida certificats o títols.

Nivell Intermedi B2 i Nivell Avançat C1

L’alumnat oficial de nivell intermedi B2.2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat Intermedi B2 i podrà sol·licitar a la Secretaria de l’escola l’expedició de titulació corresponent.

L’alumnat que superi la prova de Nivell Avançat C1 podrà sol·licitar a la Secretaria de l’escola l’expedició de titulació corresponent.

Procediment:
Els Certificats de nivell Intermedi B2 i de nivell Avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud a la Secretaria de l’escola  i abonament de les taxes corresponents a l’entitat designada a l’imprès de sol·licitud de títol.

  • Omplir la sol·licitud del títol corresponent  Sol·licitud títol acadèmic i professional no universitari i lliurar-la presencialment al centre o per correu electrònic.
    Aquest tràmit es pot realitzar a partir de l’1 de juliol.
  • Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. En el cas que la sol·licitud s’hagi fet per correu electrònic, l’escola us trametrà l’imprès de sol·licitud de títol acadèmic amb el corresponent codi de barres per correu electrònic a la mateixa adreça de correu.

Com podeu realitzar el pagament:

– Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
– O al portal de pagament de “La Caixa”

  • Una vegada realitzat el pagament, cal retornar presencialment a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb l’imprès de sol·licitud de títol acadèmic, per procedir a la seva validesa com a títol provisional.
  • En el moment que l’escola rep el títol definitiu, s’avisa per correu ordinari als interessats per passar-lo a recollir personalment a la secretaria del centre presentant el resguard de sol·licitud de títol i el comprovant de pagament originals, juntament amb el DNI l’alumnat espanyol o NIE i passaport l’alumnat estranger.
  • Si no es pot recollir la titulació definitiva personalment, una altra persona autoritzada podrà fer aquest tràmit adjuntant el model de sol·licitud oficial del centre Autorització recollida certificats o títols.

Consulteu les taxes i bonificacions aquí.