Nou alumnat

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI. Es fa per via telemàtica o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’equivalències i la  RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, DOGC 7955 de 06/09/20219 . En aquest cas s’haurà de venir al centre el dia assenyalat a fer el test de nivell, o be fer el test de nivell per internet.
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica la primera setmana de setembre (veure el calendari de matrícula)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI  el dia indicat en el calendari de matrícula de 10:00 a 14:00h.
 • Cal presentar la documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a 2n, 3r, 4t, 5è o C1 veure la taula d’exempcions.

Proves de nivell

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció. El test de nivell consisteix en una prova escrita i/o oral
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova (veure el calendari de matrícula)
 3. Una vegada publicat el resultat del test cal escollir un horari al mateix aplicatiu (veure el calendari de matrícula)

MATRÍCULA

 • Per via telemàtica els dies previstos (veure el calendari de matrícula)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI  el dia indicat en el calendari de matrícula de 09:00h a 14:00h.

Cal adjuntar o presentar la documentació següent (envieu-la a aparra5@xtec.cat o porteu-la a Secretaria)

 • DNI, original i fotocòpia (alumnat amb nacionalitat espanyola)
 • NIE i passaport, original i fotocòpia (alumnat nacional d’un estat no membre de la Unió Europea)
 • Carta d’identitat i passaport en vigor, original i fotocòpia (alumnat nacional d’un estat membre de la Unió Europea, llevat de l’alumnat espanyol amb DNI)
 • Els estats membres de la Unió Europea són els següents: cliqueu aquí
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o tarja de discapacitat ≥ 33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)
 • Documentació acreditativa reducció o bonificació de taxa per altres supòsits contemplats a la normativa.
 • Menors: alumnat de 14 i 15 anys han d’aportar certificació de l’institut on cursa els seus estudis amb detall curs matriculat i especificació de la primera opció de llengua estrangera cursada.
 • Menors: cal omplir el formulari de contacte dels pares aquí.

Consulteu les taxes i bonificacions generals cliqueu aquí. i les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

En cas que us matriculeu a A1, A2 o C1, podeu tenir dret a una bonificació del 50% de l’import dels preus públics en els supòsits següents:

 • L’alumnat que es matriculi en una segona llengua en la mateixa o una altra EOI.
 • L’alumnat que es matriculi en una nova llengua estrangera després d’haver cursat 5è (intermedi B2) el curs immediatament anterior.