Nou alumnat

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI. Es fa per via telemàtica o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.
 • Alumnat que té el títol de C1 de l’EOI o equivalent i vol matricular-se a C2.1

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’equivalències i la  RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, DOGC 7955 de 06/09/20219 . En aquest cas s’haurà de fer el test de nivell online al mateix aplicatiu de preinscripció.
 • A2, B1, B2.1, B2.2 o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.
 • C2.1: NOMÉS si es té el títol de C1 de l’EOI o equivalent.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica la primera setmana de setembre (veure el calendari de matrícula)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia indicat en el calendari de matrícula de 9:00 h a 14:00 h.
 • Cal presentar la documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a A2, B1, B2.1, B2.2, C1 o C2.1.
 • En el cas d’haver de presentar documentació, s’ha d’adjuntar en línia al mateix aplicatiu de preinscripció.

Proves de nivell

 1. El test de nivell en línia només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
 2. Una vegada fet el test de nivell en línia, cal triar el grup horari de classe, segons el nivell assignat.

MATRÍCULA

 • Per via telemàtica els dies previstos (veure el calendari de matrícula)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia indicat en el calendari de matrícula de 9:00h a 14:00h.

Documentació que cal enviar a eoifigueres@xtec.cat o presencialment a Secretaria:

 • DNI, original i fotocòpia (alumnat amb nacionalitat espanyola)
 • NIE i passaport, original i fotocòpia (alumnat nacional d’un estat no membre de la Unió Europea)
 • Carta d’identitat i passaport en vigor, original i fotocòpia (alumnat nacional d’un estat membre de la Unió Europea, llevat de l’alumnat espanyol amb DNI). Els estats membres de la Unió Europea són els següents: cliqueu aquí
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o tarja de discapacitat ≥ 33% en vigència, original i fotocòpia
 • Documentació acreditativa reducció o bonificació de taxa per altres supòsits contemplats a la normativa.
 • Menors: alumnat de 14 i 15 anys han d’aportar certificació de l’institut on cursa els seus estudis amb detall curs matriculat i especificació de la primera opció de llengua estrangera cursada.
 • Menors: cal omplir el formulari de contacte dels pares aquí.
 • En cas de convalidació d’estudis de l’EOI a l’institut, cal aportar certificació de l’institut (amb detall curs matriculat i especificació de la primera opció de llengua estrangera cursada).

Consulteu les taxes i bonificacions generals cliqueu aquí. i les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

En cas que us matriculeu a A1, A2, C1 o C2 podeu tenir dret a una bonificació del 50% de l’import dels preus públics en els supòsits següents:

 • L’alumnat que es matriculi en una segona llengua en la mateixa o una altra EOI.
 • L’alumnat que es matriculi en una nova llengua estrangera després d’haver cursat B2.2 el curs immediatament anterior.