Nou alumnat

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Més informació a https://triaeducativa.gencat.cat/ca/idiomes-eoi/

Infografia https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/infografies/eoi-10-eoi.pdf

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI. Es fa per via telemàtica o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.
 • Alumnat que té el títol de C1 de l’EOI o equivalent i vol matricular-se a C2.1

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’equivalències i la  RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, DOGC 7955 de 06/09/20219 . En aquest cas s’haurà de fer el test de nivell online al mateix aplicatiu de preinscripció.
 • A2, B1, B2.1, B2.2 o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.
 • C2.1: NOMÉS si es té el títol de C1 de l’EOI o equivalent.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica la primera setmana de setembre (veure el calendari de matrícula)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia indicat en el calendari de matrícula de 9:00 h a 14:00 h.
 • Cal presentar la documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a A2, B1, B2.1, B2.2, C1 o C2.1.
 • En el cas d’haver de presentar documentació, s’ha d’adjuntar en línia al mateix aplicatiu de preinscripció.

Proves de nivell

 1. El test de nivell en línia només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
 2. Una vegada fet el test de nivell en línia, cal triar el grup horari de classe, segons el nivell assignat.

MATRÍCULA

 • Per via telemàtica els dies previstos (veure el calendari de matrícula)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia indicat en el calendari de matrícula de 9:00h a 14:00h.

Documentació que cal enviar a eoifigueres@xtec.cat o presencialment a Secretaria:

 • DNI, original i fotocòpia (alumnat amb nacionalitat espanyola)
 • NIE i passaport, original i fotocòpia (alumnat nacional d’un estat no membre de la Unió Europea)
 • Carta d’identitat i passaport en vigor, original i fotocòpia (alumnat nacional d’un estat membre de la Unió Europea, llevat de l’alumnat espanyol amb DNI). Els estats membres de la Unió Europea són els següents: cliqueu aquí
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o tarja de discapacitat ≥ 33% en vigència, original i fotocòpia
 • Documentació acreditativa reducció o bonificació de taxa per altres supòsits contemplats a la normativa.
 • Menors: alumnat de 14 i 15 anys han d’aportar certificació de l’institut on cursa els seus estudis amb detall curs matriculat i especificació de la primera opció de llengua estrangera cursada.
 • Menors: cal omplir el formulari de contacte dels pares aquí.
 • En cas de convalidació d’estudis de l’EOI a l’institut, cal aportar certificació de l’institut (amb detall curs matriculat i especificació de la primera opció de llengua estrangera cursada).

Consulteu les taxes i bonificacions generals cliqueu aquí. i les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

En cas que us matriculeu a A1, A2, C1 o C2 podeu tenir dret a una bonificació del 50% de l’import dels preus públics en els supòsits següents:

 • L’alumnat que es matriculi en una segona llengua en la mateixa o una altra EOI.
 • L’alumnat que es matriculi en una nova llengua estrangera després d’haver cursat B2.2 el curs immediatament anterior.