Em vull certificar

El Departament d’Educació organitza proves per obtenir els certificats d’idioma següents:

  • Nivell intermedi B1: Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2: Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1: Corresponent al nivell C1 del MECR
  • Nivell avançat C2: corresponent al nivell C2 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària a la pàgina del Departament d’Educació.