Normes (NOFC)

Podeu consultar el document sencer en aquest enllaç

Punts importants:

TEST DE NIVELL

Al setembre l’escola organitza un test de nivell online unificat per a totes les EOIs per a l’alumnat nou que vulgui accedir a un nivell superior al primer. Aquesta qualificació només té valor per a la formalització de la matrí­cula i validesa per a un any acadèmic. El test de nivell no garanteix plaça a l’escola.

Un cop iniciada la classe, el professorat podrà considerar un canvi de nivell.

AVALUACIÓ

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada a fi de valorar el progrés dels alumnes.
 • Per tal que un alumne pugui ser avaluat per avaluació contínua calen dos requisits: que l’alumne hagi assistit, com a mínim, al 70% de les sessions de classe i que hagi realitzat de manera satisfactòria totes les tasques proposades pel professor durant el curs.
 • En cas que un alumne no pugui ser avaluat per avaluació contínua tindrà dret a realitzar una prova global final. Per superar aquesta prova, també caldrà una qualificació equivalent al 65% total, però a més a més del 70% en l’expressió escrita i l’expressió oral.

CANVIS D’HORARI (descarregueu la sol·licitud aquí – tràmits de secretaria)

 • Els canvis d’horari es podran sol·licitar a la secretaria del centre i hauran de ser concedits per Cap d’Estudis.
 • La sol·licitud de canvi d’horari ha d’anar acompanyada d’una justificació.
 • Es concediran sempre que hi hagi lloc en el grup sol·licitat.

NORMES DE CONVIVÈNCIA (vegeu els Compromisos de l’alumnat i els Compromisos del claustre)

 1. A l’aula es permetrà l’ús de telèfons mòbils només amb finalitats pedagògiques i en casos excepcionals. No es podrà utilitzar per fer fotos ni enregistraments, tant d’àudio com de vídeo, on surti l’alumnat o el professorat sense el consentiment.
 2. A dins de l’aula, els alumnes seguiran les instruccions del professor quant a disciplina i dinàmica de grup.
 3. En cas de problemes de convivència a l’aula, el procediment a seguir serà el següent: 1- Intentar resoldre el problema dins el grup aula, sigui a través del delegat o del professor o d’una altre alumne. 2- En cas de no poder resoldre el problema, aquest es podrà adreçar a Cap d’Estudis. 3- Si el problema persistís, la direcció del centre actuarà segons els processos de mediació establerts als articles 23 a 28 del Decret 279/2006   (DOGC 4670 de 06/07/2006), – o també l’article 30.5 de la Llei d’Educació, que ofereix la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació un cop aplicada una mesura correctora o una sanció per tal de restablir la confiança entre les persones i millorar el clima escolar.

CONVOCATÒRIES, RENÚNCIES I DEVOLUCIÓ DE TAXES

 • Cada alumne/a disposa de 2 convocatòries (juny) repartides en dos anys acadèmics per a cada nivell i idioma. Un cop esgotades les convocatòries sense haver aprovat l’alumne/a perd l’oficialitat d’aquest idioma i curs. Per casos extraordinaris i degudament justificats es pot concedir una convocatòria addicional (descarregar model), que permetria fer el mateix curs 3 vegades si la causa ho justifica. Només es podrà  concedir una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi, avançat).
 • La renúncia es pot presentar en els terminis establerts anualment pel Departament, en general el final de novembre. Quan es produeix a l’inici del curs, dins del termini establert pel Departament (en general la primera setmana d’octubre), es pot sol·licitar també el retorn de taxes o preus públics. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final (descarregar model).

MENORS

Els ensenyaments que es duen a terme a les EOI són de caràcter NO REGLAT, és a dir, no obligatoris.

L’Escola es compromet a fer un seguiment de l’assistència dels alumnes menors d’edat, per tal d’informar, es trucarà als pares o tutors en cas que el/la menor falti a classe, així mateix, es demanarà un formulari de contacte i un justificant d’absència o retard degudament emplenat i signat pel pare/mare o tutor/s (descarregar model).

TRASLLAT DE MATRÍCULA

 • Trasllat en període lectiu:
  D’una altra EOI a l’EOI Figueres
  : s’ha de sol.licitar a l’EOI Figueres. Dependrà  de la disponibilitat de places en el nivell i horari desitjat
  De l’EOI Figueres a una altra EOI: s’ha de sol.licitar a l’EOI de destinació. Dependrà de la disponibilitat de places a l’escola de destinació.
 • Trasllat de matrícula en perí­ode no lectiu (juliol): Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrí­cula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrí­cula per al curs següent en els dies previstos de juliol (cada any, la pàgina web especificarà les dates exactes). La sol·licitud de trasllat es fa presencialment a l’escola de destinació, presentant la matrí­cula i el rebut de pagament.
 • Trasllats d’expedients a altres EOIs en perí­ode de preinscripció i matrícula (setembre): Els alumnes d’una altra EOI que volen matricular-se a l’EOI Figueres durant el mes de setembre s’ han de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat d’expedient a l’EOI d’origen. Els alumnes de l’EOI Figueres que volen matricular-se en una altra EOI durant el mes de setembre s’han de preinscriure a l’EOI de desti­nació, passar pel sorteig, i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l’EOI Figueres.
  NOTA: No es podrà tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.
 • Taxes: els trasllats de matrícula dintre de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes, però els alumnes que arribin procedents d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. Els alumnes hauran de sol·licitar el retorn de taxes en la Comunitat d’origen dintre dels terminis previstos.