Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres (EOI Figueres) es va inaugurar el setembre de 2003 a l’edifici de la fundació Clerch i Nicolau per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment la seu de l’EOI Figueres és al centre de formació integrat Ferran Sunyer i Balaguer de la Ronda Sud 3 (Figueres). És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

Missió

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres és un centre educatiu d’àmbit comarcal d’ensenyament reglat d’idiomes (alemany, anglès i francès) que imparteix i certifica fins el C1 de les EOI d’acord amb el marc europeu comú de referència del Consell d’Europa, i alhora contribueix al coneixement dels idiomes a la societat.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Marc legal
Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
  • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
  • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial per a l’àmbit de Catalunya cliqueu aquí per veure

Marc europeu comú

El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.

Més informació