Matrícula d’actualització per a antic alumnat d’una EOI

Refresca els teus coneixements a l’EOI La Pau…

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les Escoles Oficials d’Idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim nivell realitzat o en qualsevol dels nivells inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’antiga matriculació.

  • Com ho pots fer? La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors si es vol continuar els estudis.
  • Quina nota obtindràs? Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumnat és de “no qualificat/ada”.
  • Pots obtenir  un nou certificat? L’alumnat en aquesta situació acadèmica no té dret a sol·licitar una nova expedició si té un certificat obtingut anteriorment, però pot sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.
  • Quin preu té la matrícula d’actualització? El preu del curs és el de la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició. Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.