Indicadors i activitats

Un cop definits els objectius de l’Estratègia Digital de Centre, s’estableixen uns indicadors per mesurar el grau d’assoliment de cada objectiu i es proposen diverses activitats, tal i com mostra la taula següent:

OBJECTIU 1: 

Proporcionar a l’alumnat orientacions metodològiques i d’avaluació que donin suport als diferents estils i situacions d’aprenentatge per a l’assoliment de la competència digital.

(eix 1 Alumnat DIG COMP)

Indicador Quin % de l’alumnat ha fet servir el Moodle en el primer mes de curs. [Criteri d’assoliment: 65%]
Responsable Comissió Digital
Activitats
  • La primera setmana de curs es presenta la plataforma Moodle a l’alumnat i s’explica com funciona i es mostren les seves utilitats pràctiques.
  • Donar espai a les tutories per als alumnes que tenen dificultat amb la plataforma d’EVA.

 

OBJECTIU 2:

Posar a l’abast del professorat un entorn virtual que permeti crear i compartir continguts digitals i pràctiques d’ensenyament i aprenentatge.

(eix 2 Docents DIG COMP)

Indicador Número de docents que col·laboren en la compartició i difusió de bones pràctiques. [Criteri d’assoliment: 5]
Responsable Comissió Digital
Activitats
  • Creació d’un Google Sites per compartir activitats virtuals.
  • Compartició de bones pràctiques digitals.
  • Difusió de bones pràctiques entre el professorat.

 

OBJECTIU 3:

Dissenyar accions formatives i d’assessorament del professorat en relació a la creació de continguts digitals.

(eix 2 Docents DIG. COMP.)

Indicador Nombre d’activitats formatives ofertes pel centre cada curs escolar. [Criteri d’assoliment: 1]
Responsable Comissió Digital
Activitats
  • Realització d’activitats formatives en entorn digital.

 

OBJECTIU 4:

Millorar el portal web de centre i potenciar els canals de comunicació amb els alumnes i les famílies (dels menors).

(eix 3 Centres DIG. COMP.)

Indicador Creació de la pàgina web en el termini establert. [Criteri d’assoliment: Fet/No fet]
Responsable Comissió Digital
Activitats
  • Creació d’una nova pàgina web (NODES) en el termini establert.
  • Creació d’un compte Instagran del centre i iniciar activitat.