Indicadors i activitats

Un cop definits els objectius de l’Estratègia Digital de Centre, s’estableixen uns indicadors per mesurar el grau d’assoliment de cada objectiu i es proposen diverses activitats, tal i com mostra la taula següent:

OBJECTIU 1: 

Proporcionar orientacions metodològiques i d’avaluació que donin suport als diferents estils i situacions d’aprenentatge per a l’assoliment de la competència digital.

(eix 1 Alumnat DIG COMP)

Indicador Quin % de l’alumnat ha fet servir el Moodle en el primer mes de curs.
Responsable Comissió Digital
Activitats La primera setmana de curs es presenta la plataforma Moodle a l’alumnat i s’explica com funciona i es mostren les seves utilitats pràctiques

 

OBJECTIU 2:

Posar a l’abast del professorat un entorn virtual que permeti crear i compartir continguts digitals i pràctiques d’ensenyament i aprenentatge.

(eix 1 Alumnat DIG COMP)

Indicador % de docents que col·laboren en l’elaboració del repositori.
Responsable Comissió Digital
Activitats Creació d’un repositori amb recursos digitals.

 

OBJECTIU 3:

Promoure el treball en xarxa dels docents per compartir les evidències d’implementació de la formació del professorat.

(eix 2 Docents DIG. COMP.)

Indicador Increment respecte al curs anterior del nombre d’aportacions d’activitats docents.
Responsable Comissió Digital
Activitats
  1. Creació d’un Google Sites per compartir activitats virtuals.
  2. Difusió de bones pràctiques entre el professorat.

 

OBJECTIU 4:

Dissenyar accions formatives i d’assessorament del professorat en relació a la creació de continguts digitals.

(eix 2 Docents DIG. COMP.)

Indicador Nombre d’activitats formatives ofertes pel centre cada curs escolar.
Responsable Comissió Digital
Activitats Realització d’activitats formatives en entorn digital.

 

OBJECTIU 5:

Millorar el portal web de centre i potenciar els canals de comunicació amb les famílies i alumnes.

(eix 3 Centres DIG. COMP.)

Indicador Creació de la pàgina web en el termini establert.
Responsable Comissió Digital
Activitats Disseny i creació d’una nova pàgina web corporativa NODES allotjada al servidor Àgora del Departament d’Educació.