Matrícula d’actualització

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les Escoles Oficials d’Idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim nivell realitzat o en qualsevol dels nivells inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’antiga matriculació.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors si es vol continuar els estudis.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumnat és de “no qualificat/ada”.

L’alumnat en aquesta situació acadèmica no té dret a sol·licitar una nova expedició si té un certificat obtingut anteriorment, però pot sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.

El preu del curs és el de la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Si voleu fer una matricula d’actualització poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’escola de dilluns a dijous de 16.00 a 20.00 h.