Certificats

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes permeten obtenir quatre certificats de nivell diferents:

  • Certificat de Nivell A2
  • Certificat de Nivell B1
  • Certificat de Nivell B2
  • Certificat de Nivell C1

En acabar el 2n curs (després d’un mínim de 260 hores lectives), si s’han assolit els objectius, s’obté el Certificat de nivell A2. En acabar el 3r curs (un mínim de 130 hores lectives), si se supera la prova, s’obté el Certificat de nivell B1. En acabar el 5è curs (un mínim de 260 hores lectives), si se supera la prova, s’obté el Certificat de nivell B2. El Certificat de Nivell C1 s’obté en superar la prova de final de curs (un mínim de 130 hores lectives).

La matrícula dels candidats lliures permet presentar-se als exàmens per a l’obtenció del Certificat de nivell B1i del Certificat de nivell B2, sense dret d’assistir a classe. No hi ha matrícula lliure del Certificat de nivell A2.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. No està permès fer matrícula lliure i oficial del mateix idioma en el mateix any acadèmic, encara que siguin cursos diferents.

Per a més informació, clica sobre aquest enllaç.