Estratègia digital

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades, però complementàries:

  • La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mig termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la definició posterior d’objectius, les activitats planificades, i l’avaluació.

  • La segona part de l’EDC és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.

Recursos/bibliografia: