Diagnosi

Per fer la diagnosi de centre, hem fet servir el recurs SELFIE, una eina de reflexió desenvolupada per la Comissió Europea amb l’objectiu d’ajudar als centres educatius a identificar els seus punts forts i febles des d’un punt de vista digital.

Recursos utilitzats:

Resultats de la diagnosi:

  • Un cop analitzades les dades obtingudes en les enquestes, hem elaborat el document DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) que mostra de manera molt visual els punts forts i febles de la nostra escola.
  • Els punts febles que hem detectat en la diagnosi són els que aspectes que intentarem millorar i que, en general, esdevindràn els objectius de l’EDC.