Alumnat menor d’edat

Adreçat als pares i mares de l’alumnat menor d’edat matriculat a la nostra escola:

Perquè en tingueu coneixement, podeu consultar aquí un resum de totes les faltes d’assistència de l’alumnat menor d’edat, tant justificades com sense justificar.

Model de justificació de faltes assistència de menors