Preu de la matrícula

Taxes i preus públics

Cursos 3r, 4t, 5è (taxes) Cursos 1r, 2n, C1 (preus públics) Plataforma/materials* (preu públic per a tots els cursos)
Cursos anuals 288,90 € 275,00 € 30,00 €
Cursos anuals (1a repetició) 375,60 € 357,50 € 39,00 €
Cursos anuals (2a repetició) 520,05 € 495,00 € 54,00 €

* Aquest preu públic, aprovat pel Departament d’Educació, és de pagament obligatori.  Inclou els següents serveis: fotocòpies, material de classe i plataforma online per complementar els llibres de text, ús del servei de préstec de la biblioteca, accés a les classes de conversa, activitats culturals, etc. Aquest pagament substitueix l’antic import d’Aportació Complementària.

 

Gaudeixen d’una reducció del 50 % en l’import de les taxes i preus públics

 • Membres de família nombrosa de categoria general
 • Membres de família monoparental

Gaudeixen d’una reducció del 100 % en l’import de les taxes i preus públics

 • Membres de família nombrosa de categoria especial
 • Persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%
 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
 • Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual
 • Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable amb l’exempció per ser becari en el curs actual)
 • Persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles
 • Persones víctimes de violència de gènere
 • Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
 • Persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat
 • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula)

Matriculació a una segona llengua

 • Els alumnes d’EOI que es matriculin en una segona llengua tindran una bonificació del 50% de l’import del preu públic (cursos 1r, 2n i C1) en una de les dues matrícules.
 • A més, els alumnes que siguin aptes d’un 5è nivell i es matriculin en una nova llengua el curs immediatament posterior, tindran una bonificació del 50% del preu públic de la nova matrícula (nivells 1r, 2n o 5è)

Acumulació de bonificacions

 • Si una persona té dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50% podrà acumular aquestes bonificacions.

+ informació