Objectius

Els punts febles que hem detectat a la diagnosi han esdevingut els següents objectius:

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE – OBJECTIUS EOI LA PAU
Objectiu 1 Proporcionar a l’alumnat orientacions metodològiques i d’avaluació que donin suport als diferents estils i situacions d’aprenentatge per a l’assoliment de la competència digital.
Objectiu 2 Posar a l’abast del professorat un entorn virtual que permeti crear i compartir continguts digitals i pràctiques d’ensenyament i aprenentatge.
Objectiu 3 Dissenyar accions formatives i d’assessorament del professorat en relació a la creació de continguts digitals.
Objectiu 4 Millorar el portal web de centre i potenciar els canals de comunicació amb els alumnes i les famílies (dels menors).