Matrícula oficial

Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics no universitaris que imparteixen els nivells bàsic, intermedi i avançat de diversos idiomes moderns. Dins el Marc europeu comú de referència per a les llengües, el nivell bàsic equival al nivells A1 i A2, l’intermedi equival al B1 i B2, i l’avançat equival al C1 i C2.

Per obtenir el certificat de cada nivell, es pot optar per la matrícula oficial, que dóna dret a assistir a classe i als exàmens corresponents, o per la inscripció en règim lliure per fer l’examen de les proves en el cas dels nivells intermedi i avançat.

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l’any en què es comencen els estudis. També s’hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s’estudia a l’educació secundària.

Si ja teniu un Certificat d’una EOI de fa més de dos anys, també podeu accedir a una matricula d’actualització, que podeu consultar aquí.

informació