Normativa de préstec

NORMATIVA DE PRÉSTEC
Llibres i revistes Es podran agafar en préstec fins a dos llibres o revistes per idioma i per un termini de 15 dies.
Els llibres de lectura obligatòria de cada idioma/trimestre es podran prestar per un termini de 7 dies, mentre duri la seva obligatorietat.
Audiovisuals Es prestaran dos CD, DVD cada vegada per un termini màxim d’una setmana.
Pròrrogues Els terminis de préstec son prorrogables per una sola vegada, durant uns altres 7 o bé 15 dies, sempre que el document en préstec no hagi estat reservat.
Reserves Es pot reservar qualsevol document que estigui deixat en préstec.
Documents exclosos de préstec
  • Enciclopèdies
  • Diccionaris
  • Totes aquelles obres o documents que siguin de referència o siguin molt consultats i dels quals la biblioteca només tingui un exemplar.
Retards Cal retornar el material en el termini establert. En cas contrari, l’alumne serà suspès del servei de préstec durant el doble del període de temps que hagi durat el retard.
Pèrdues En cas de pèrdua de documents o si es retorna un material malmès, l’usuari/a haurà d’adquirir la mateixa edició del document o abonar el seu import de reposició. Mentrestant, no tindrà accés al servei de préstec.